1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 28 januari 1999. AGENDA I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 26 november 1998. II. Mededeling van ingekomen stukken. 1. Voorbereidingsbesluit voor een gebied gelegen aan de Poolseweg. (vB) 2. Bezwaarschrift C. Guit en B. Loonen tegen vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van aanleg Westerparklaan (le fase) en de verbindingsweg met de Heilaarstraat. (vB) 3. Bestemmingsplan "Krogten Zuid, partiële herziening 1998/1". (vB) 4. Voorbereidingsbesluit voor het perceel Liesbosstraat 28. (vB) 5. Voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Strijpenseweg te Prinsenbeek. (vB) 6. Fietsvoorzieningen. (vB) 7. Behoeftepeiling Onderwijs in Allochtone Levende Talen. (V) 8. Besluit inzet van een deel van de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van het oplossen van knelpunten in de Volkshuisvesting in 1998. (V) 9. Adviesraden. (vO) 10. Ontbinding Stichting Stadswachten. (R) 11Eigendomsoverdracht kantine cum annexis aan de voetbalvereniging Baronie en afronding diverse werkzaamheden op het sportcomplex Blauwe Kei. (vR) 12. Benoeming lid namens de Arbeidsvoorziening Midden- en West-Brabant in de bestuurscom missie Gesubsidieerde Arbeid Breda. (vR) 13. Vaststellen aankoopprogramma 1999. (G) 14. Grondexploitatie en kredietvotering plangebied Adriaan Klaassenstraat. (G) 15. Vestiging voorkeursrecht gebied Breda-West 't Hout. (G) 16. Middellaan-garage. (O) 17. Openbaar Verlichtingsplan 1999. (O) 18. Gemeentelijk Buitenreclameplan Breda. (O) 19. Interpellatieverzoek Socialistische Partij. (O) III. Vaststelling van de begrotingswijzigingen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 1999 | | pagina 1