1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 31 januari 2002. AGENDA A. Beëdiging raadslid mevrouw M.J.N. Schetters-Schuurbiers. I. Vaststelling van de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 29 novem ber 2001. II. Mededeling ingekomen stukken. 1. Subsidie aanvullende restauratie kapel Kloosterkazerne. (A) 2. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ordening van mevrouw H.W. Knop-Korebrits. (vB) 3. Toewijzen van het verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ordening van de heer R. Adriaanse, Schouwslagen 5 te Breda. (vB) 4. Toewijzen van het verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ordening van de heer F.J. Termohlen. (vB) 5. Toewijzen van het verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ordening van de erven J. van Dijk-Pals. (vB) 6. Beslissing op bezwaarschriften inzake voorbereidingsbesluit (2001) Breda Noordoost/Teteringen. (vB) 7. Beslissing op bezwaarschriften inzake voorbereidingsbesluit Breda Noordoost/Teteringen. (vB) 8. Vaststellen van het bestemmingsplan Princenhage. (vB) 9. Werkplan Heuvel 2002 en werkplan Hoge Vucht/Doornbos-Linie 2002. (vB) 10. Herinrichting Jack van Gilsplein, Pastoor Doenstraat en Kloosterstraat planontwikkelingskrediet. (vB) 11. Bestedingsplan 2001-2002 Onderwijskansenconvenant. (dW) 12. Voordracht van de heren G.A.M. van de Griendt en J.D.M. Oude Grote Bevelsborg als nieuwe bestuursleden van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs. (dW) 13. Waterplan Breda. (dW) 14. Milieuvisie Breda 2015. (dW) 15. Aanpassing Nieuwe Ginnekenstraat 18. (H) 16. Vaststellen van het beleidsplan Tijdelijke Regeling Vroegsignalering 2001-2003, alsmede van het bestedingsplan 2001. (H) 17. Bijzondere beleidsregels Subsidieverstrekking Sportstimulering 2002. (H) 18. Voteren van een tweetal kredieten respectievelijk voor het planmatig onderhoud van de sportac commodaties en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud op de buitensportcomplexen in de voormalige randgemeenten. (H) III. Vaststelling van de begrotingswijzigingen. Ruimtelijke Ruimtelijke Ruimtelijke Ruimtelijke

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2002 | | pagina 1