404 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Breda op 29 september 2004. AGENDA I. Opening. II. Mededelingen. III. Vaststellen van de agenda. IV. Vragenuur. V. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de raad van de gemeente Breda de dato 10, 17 en 24 juni (reeds in uw bezit) en 15 juli 2004. VI. Ingekomen stukken. VIII. 1. Verzamelde punten: a. Jaarrekening 2003 bestuurscommissie openbaar primair onderwijs. (H) b. Begroting 2004 bestuurscommissie openbaar primair onderwijs. (H) c. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer A.J. van den Bliek, Roskam 36 te Breda. (N) d. Bezwaarschrift van Cordemeyer Slager namens de heer P.J.M. de Nijs tegen het besluit van 25 april 2000 tot het toewijzen van een verzoek om planschadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. (N) e. Voorbereidingsbesluit "Locatie Talboom" aan de Mathenessestraat te Breda. (N) f. Voorbereidingsbesluit voor de hoek Rijnauwenstraat Moersbergenstraat te Breda. (N) g. Voorbereidingsbesluit voor de locatie Heusing 22 te Breda. (N) h. Voorbereidingsbesluit voor de locatie Dorpstraat 55 te Ulvenhout. (N) 2. Verordening uitvoering Wet kinderopvang gemeente Breda. (H) 3. Voortgang Brede Scholen Breda. (H) 4. Aanwijzing van de historische buitenplaats Burgst als beschermd monument in het kader van de Monumentenwet 1988. (A) 5. Beschikbaar stellen van een krediet van 794.000 euro voor de uitvoering van de herinrichtingsplan nen voor de Lijndonk, Prinsenhil en Eikdonk in verband met de revitalisering De Krogten 2® fase. (A) 6. Herinrichting Brabantplein. (O) 7. Afwijzen van het verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van Blokker Holding voor het vestigen van een Megablokker op de Woonboulevard. (N) 8. Bezwaarschrift van de heer en mevrouw A.C.B. Wijnen met betrekking tot het nemen van een voor bereidingsbesluit voorde kom Prinsenbeek. (N)

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Notulen van de gemeenteraad | 2004 | | pagina 1