O Breda den 31 January 1837 NO. 117 Beantwoording aan de Circulaire van 20 December 1825 No.61 naar volgende der daarby gevoegde nota. Onderwerp: Algemeen Stedelyk^. Verslag over 1836 Aan Z.E. den Heere Gouverneur der provincie Noord-Braband Beantwoordende aan uwer Exc. herinnerende missive van den 1 Decmber 1836 A No.34 Afdee ling van policie, om in den loop van dezen maand, het algemeen Stedelyk Verslag over gemelde dienst .jaar 1836 in te zenden, hebben wy de eer hieronder alle die byzonderheden op te geven, welke daarby ver dienden in aanmerking te komen, en waartoe weder tot rigtsnoer is genomen de volgorde der nota, welke met de circulaire aanschryving van den 20 December 1825 is ontvangen. Er komt dienvolgens alhier het eerste voor Inning van S 'lands Middelen Waaromtrent het volgende moge dienen: Tot bevordering der beschryving voor het patent- fregt en de personele belasting, is door ons, dade- lyk na ontvang der provinciale bladen No.75 en 76 van 1836, publicatie gedaan en het verder by die besluiten bepaalde, geobserveerd. Aan de regtmatige nadere pogingen van het Zetters Kollegie, om den aanslag der patent- pligtige Ingezetenen, in behoorlyke verhouding te brengen, is weer eenigermate voldaan, zynde

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1836 | | pagina 1