Breda den 30 January 1841 N 142 Beantwoording aan de circulaire van 20 Dec Aan Z.M.den Heere Staatraad Gouverneur der Provincie 1825 N 61 en bygevoegde Noord-Braband nota. Zoo wel ter voldoening aan uwer Exc herinne rende missive van den 18 December 1840 N 25 als ter beantwoording der by de circulaire van den 20 December 1825 N 61.daartoe ontvangen Nota hebben wy de eer hierby in te zenden,het algemeen Stedel.yk verlag over het .jaar 1840.hetwelk volgens verlangen zoo gedetailleerd is ingerigt.als de aangelegenheden van de dienst der Administratie vereischen,en waartoe naar den gegeven leidraad, wordt aangevangen met de rubriek: 1 Inning van s'lands Middelen» Waarop in verband met en tot vervolg op het by vorige verslagen vermelddemoge dienen: Dat tot bevolking der behoorlyke algemeene beschryving voor de -personele Belasting en het Pat ent re gt over 184 0/1 op de daartoe ontvangen besluiten,vervat in de Provinciale bladen van 1840 N 69 en 70 dezelfde medewerking als in de vorige jaren is ver leend terwylten aanzien der te doene aangifte wegens het in gebruik stellen in den loop van het dienstjaar van enige der voorwerpen van de zes grondslagen voor eerstgemelde belasting,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1840 | | pagina 1