1. Verslag van de toestand der Gemeente Breda, over den jare 1856. Ho OS's tuk I. Bevolking, Loop der bevolking gedurende bet afgeloopen jaar. De wettig gedomicilieerde bevolking op le. J annarij 1856, was zamengesteld als volgt: Mannen Vrouwen Tfe&aal 6685 7£16 14.301 In dat jaar zijn, buiten de levenloos flaangegeven, alhier geboren: jong. meisj. totaal en hebben zich in 237 201 438 de gemeente ge- 280 332 612 vestigd te zamen 517 533 1050 gedurende 1856 zijn van de wettige bevolking overleden j. m. Tl, en zijn uit de 20 7 20 5 412 gemeente vertrok 297 393 690 te zamen 504 598 1102 (I Zoodat de Wettige bevflflking in 1856 is verminderd met 52 als: meerder 13 minder 65 de wettig gedomicilieerde bevolking bestond alzoo op 31 December 1856, uit 6698 7551 14.249 Op gemelden datum waren in de Gemeente aanwezig: personen, welke niet tot de wettige Mannan Vrouwen Totaal behoorden al3: 1471 327 1798 terwijl uit dezelve afwezig waren een aantal van personen die een deel van de wettige bevolking uitmaakten, namelijk 553 )246 799 dus meerder aanazig 918 81 999

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1856 | | pagina 1