24. 10 gevolg gesteld, nadat vooraf bij raadsbesluit de reglementen en ta rieven op het meten, tonnen en wegen van den 13 December 1827 waren afgeschaft. t Het verzoek van J.vso.Trier werd van de hand gewezen. 21. Eerbiedig adres den Koning ingediend, met het verzoek, dat eene nieuwe concessie tot het heffen van tol op den kunstweg naar de Bel gische grens met Oinneken en Bavel in gemeenschappelijk bezeten. De loopende vergunning eindigde op 31 December lB58. De concessie werd verleend bij koninklijk besluit van den 7 uctober 1868, ïio 18, voor den tijd van drie jaren. 22. Tegemoet koming van f. 13I1..88 toegekend aan de suhcom-.--sie voor de feesten, gegeven ter gelegenheid van het XXI landhuishoudkundig con gres in Junij I867. De toelage moest strekken tot betaling van hetgeen op de gemaakte kosten te v oldoen overbleef. 23. Op aanbeveling van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezigt1 werden in het belang der openbare gezondheid bepalingen vastgesteld op het vervoeren van kinderlijken, naar de begraafplaatsen en van zieken naar de de ziekeriiuizen anders dan in rijtuigen van een ken nelijk teaken voorzien. Adres van den haar souwens aan gedeputeerde staten ingediend, behel zende zijne bezwaren tegen het beheer der gasfabriek en inzonder heid tegen de boekhouding bij die Iftrigting; welk adres aan de verga dering tot het dienen van berigt en advies was toegezonden. De in den raad gevoerde beraadslaging® leidden tot het gevolg, dat der vergadering de grieven van den heer Bouwens van grond ontbloot toe schenen en in geen opzigten tot de hare konden worden gemaakt. Dien ten gevolge werd besloten gedeputeerde staten te antwoorden, dat het voor den raad niet wel mogelijk was in eene wederlegging van de bezwaren te treden, en den lieer Bouwens in zijne verdere be schouwingen. te volgen; doch tevens werd het collegia oitgenoodigd, èm, indien het aan de bedenkingen eenig gewigt mogt hechten, zich van den staat der boeken te komen overtuigen. Het antwoord liet zich wachten tot dat bij gelegenheid van de goed keuring der gemeenterekening over 1867 gedeputeerde staten te kennen gaven, dat de bezwaren omtrent de boekhouding der gasfabriek naauw- keurig waren overwogen en dat het hun was gebleken, dat het gsldelijl belang der gemeente bij de gevolgde wijze van boekhouding geen gevaaj a liep. 2b. wijziging van de verordening, regelende de inrigting der plaatselijke politie van 28 Maart 1863 ten gevolge van de aanstelling van een in specteur van politie, die den vroegeren hoofdagent zal vervangen. 2ó. Buitengewone subsidie van f Soo.- toegekend aan het burgerlijk arm bestuur ter bestrijding van de uitgaven aan bedeeling en verpleging van zieken, die het bij de begrooting gereende bedrag overschrijden, 27. Vaststelling van het plan en bestek van het metzelen van een riool en het aanleggen van trottoirs in de Veemarkt en op de Veemarkt waarvan de kosten, geraamd op f.13592.$6 uit de gewone middelen ge vonden worden. 28. Besluit, waarbij op voorstel der plaatselijke schoolcommissie voor het lager onderwijs, wordt bepaald dat aan de tweede openbare of tusschenschool onderwijs in de vrouwelijke handwerken zal gegeven worden. 29. Verhooging der jaarwedde van den concierge en amanuensis aan de hoo- gere burgerschool tot f.300.- Beze verliooging was een gevolg van de waardering van fs mans dien sten, bewezen in het opzetten van dieren.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 10