11 50. Op een adres van J.P.G.Linssen, verzoekende dat hem in koop werde afgestaan een zoogenaamde brandgang ter zijde van zijn huis, gelegen bij de kloosterkazerne lett.A,Bo 255-, werd eene afwijzende beschikking genomen. Aan den pachter van stadsvisseherij P.Hiltwerd diens verzoek tot gedeeltelijke kwijtschelding van de pachtsom van f.110,- 's jaars, ont« zegd, omdertt er geen termen waren gevonden, hem voor hew verminderen der gelegenheid tot het vangen van paling door de demping der Mossel kreek schadeloos te stellen. 22. Op een adres door de vischverkoopers ingediend, waarbij zij hunne be zwaren voordroegen over het bijna dagelijkseh veilen en verkoopen van bokking en haring op den afslag werd afwijzend beschikt, omdat vooreerst volgens het reglement alle soorten van viseh op de visch- rnrkt kunnen geveild worden, en omdat ten andere afslaan van bokking en haring in kleine partijen dienstig en nuttig is te achten voor het publiek in 't algemeen en in 't bijzonder voor de minvermogende klas-' se. 55. De deurwaarder der plaatselijke middelen A.A.van Kerkoerle deed bij adres het verzoek tot het erlangen eener verhooging van jaarwedde en zoo niet van eene gratificatie voor de controle door hem over de v boeken der bank van leening gehouden. Het verzoek om verhooging van wedde werd van de hand gewezen, omdat de bezoldiging van den adressant in vergelijking met die van andere ambtenaren ruim genoeg toescheen; doch op voorstel van de commissie van beheer der bank van leening, die over de werkzaamheden van den adressant hare tevredenhëLd had betuigd, weid zij gemagtigd uit de fondsen der instelling dezer ambtenaar eene gratificatie van f.50.- in eens uit te betalen. 34. op de adressen ingediend door ingezetenen, waarbij werd aangedrongen aan den eenen kant op eene vermindering van den prijs der gas en aan den anderen op het behoud van den bestaanden prijs, werd het berigt en advies ingewonnen van de commissie van beheer der gasfabriek. Op har© voordragt werd besloten het nemen eener beslissing aan te houden tot den aanvang van het jaar 1870, omdat a]Usdan zich omstan digheden zullen voordoen, die van. zelf tot eene nadere overweging van den vast te stellen prijs der gas leiden zullen. 55. Ben overgelegd plan tot het overwelven der Oude Vest van den zooge- naamden Vlaszak tot het gedempte ée&eelte bij de Keizersbrug werd ge n steld in handen eener bijzondere commissie wier rapport ?iordt i#ge- 1 Tfacht. 36. behandeling der begrooting voor de dienst van 1869» sluitende met een goed slot van f. 198.34* 37» Behandeling van ontwerpen van plaatselijke verordeningen door burge meester en wethouders aangeboden. 38. zeven en veertig bezwaarschriften tegen den hoofdelijken omslag zijn onderzocht. 39» Verschillend© ontwerpen en plannen behalve de hiervoor genoemde tot berbetering van gebouwen, wegen, straten, enz. waarvan, in hoofdstuk V melding zal worden gemaakt. Het eoilegie van dagelijkseh bestuur heeft gehouden 96 gewone en 12 buitengewone zittingen. Bij het collegie zijn ingekomen 2I4I5 stukken, waaronder 89 betreffend het bureau van den burgerlijken stand; 5ö8 het bevoIkingsregisj 1112 het armbestuur; 47 nationale militie en schutterijen. Het getal der uitgegane brieven bedroeg: 2051, behalve bij de apos- tillen aan besturen of beambten tot berigt en advies verzonden stukke Door het collegie zijn 71 in schrift gestelde besluiten genomen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 11