12. f Bij den burgemeester alleen zijn ingekomen 294 brieven en stukken, waaronder niet zijn begrepen de gewone stukken betrekkelijk de natio nale militie en schutterij, de jagt en visscherij en dergelijke, van welke de behandeling bloot in de ontvangst, de verzending of de uit reiking aan de betrokken personen bestaat. Door den burgemeester zijn genomen 597 besluiten tot het verleenen van onderstand aan behoeftigen elders armlastig. Op de secretarie zijn uitgereikt. 10 vergunningen tot het oprigten van fabrieken en trafieken, na beleg de information de commode et incommode; 3k- certificaten van oorsprong; $k binnelandsche paspoorten; 76 bewijzen van goed gedrag; 31 verklaringen van gegoedheid; I003 attestatién de vita; 129 getuigschrif ten van onvermogen; 3140 visa's ojj kwitaütien van storting ©11 eene menigte vergunning© uit- kracht der politieverordening, waarvan geone aanteekening gehouden is. ARCHIEF. ïan aanzien van het archief wordt verwezen naar de uitvoerige beschrij ving gegeven ia het jaarverslag der gemeente voor 1865 on de nadere bijzonderheden voorkomende in het verslag voor 1867. Sedert dien tijd is in den toestand van het archief geene verandering i gekomen. Men laat evenwel het denkbeeld niet varen, om te eeniger tijd een chronologischer! en beredeneerden catalogus van het archief te ver vaardigen en het in het licht te geven. Ook hoopt men in het looponde jaar, zoo krachten en gezondheid het veroorloven, een aanvang te maken met het ordenen en logentteren der stukken. Het werk, door den gewezen archivaris Mr.Kleijn aan het archief verrigt is van luttel waarde, en laat zijn opvolgers alles te doen over. Deze maakte van zijne ambtsbetrekking slechts gebruik, om nasporingen te doen in zijn belang of tot zijn genoegen, en om kosteloos met al de archivarissen in het rijk te corresponderen, van wie hij stukken kon erlangen. net archief werd in IS67 verrijkt met eenige staatsstukken op onze aanvraag door den rijksarchivaris uit het rijksarchief toegezonden, te wetens decreten van de nationale vergadering van Maart 1796 - December 1797; decreten van de eerste en de tweede learner van het vertegenwoordigend ligchaam van Mei - den 12 Junij 1798; de Unie van Utrecht (niet compleet); crimineel wetboek van Koning bodewijk.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 12