15 12e. Ben stukje gronds achter de Xloostsrkazerne dienedde tot bleekveld voor de militairen. 13e. Drie strooken gronds langs het brekpad aan de rivier de SSark, gelegen onder prinseiihage, namelijk; een in den polder slangwijk ter lengte van 532 ellen en twee In de zoogenaamde Lange bunders ter lengte van 395 55 ellen, gij zijn met willigen beplant. li-S-e. Een perceeltje weiland gelegen buiten de Waterpoort ter grootte van 3 roeden 20 ellen. B. Eigendommen,bestemd voor de publieke dienst en openbare gemeentewerken Xe. liet Raadhuis. In het afgeloopen jaar is voortgegaan met de in vorige jaren aangevangen verbeteringen evenwel in mindere mate dan men zich had, voorgesteld, dewijl door den gemeenteraad de penningen tot het verfraaijen der trouwzaal aangevraagd met eene geringe meerderheid van stemmen geweigerd werden. Nieuwe kozijnen met ramen werden int sschen in de bibliotheek zaal aangebragt em de seeretairie en de vestibule werden geverfd De kosteh dezer verbeteringen hebben bedragen f, 399.131 - Het ameublement is dit jaar slechts met een nieuwe tapijt in de trouwzaal en het repareren der stoelen in de spreekkamer verbe terd. Dit een en ander kostte f. 212.89. Tot het Raadhuis be$ooren; a. De twee kelders daaronder, waarvan de eene voor f.80,- en de andere voor f,15.- is verhuurdj b. Drie vertrekken op de tweede verdieping met eene bergplaats ^oi overtuigingsstukken ten behoeve van het kantongeregt aan het rijk verhuurd voor f. 350.- c. ken gebouw achter het raadhuis, dienende tot bureau van politie d. stal en koetshuis op stadserf, vroeger verhuurd, doch thans in-, gerigt voor algemeens gijmnastiekschool. alle deze perceelen zijn behoorlijk onderhouden. 2e. De Boterbal op de Groote HarktVoor het noodzakelijke onderhouc wordt- gezorgd, ofschoon het dale en de vloeren in geen besten staat zijn. Het bovenlocaal is verhuurd aan den bewaarder der hijpotheken voor f.2Q0.~ 's jaars. De kelder ohder de boterbal is voor f.20.- verhuurd. 3®. Het paleis van justitie in de St.Gatharinastraatwaarin .de ar rondissement eregtbank is gevestigd, is volgens vroegere overeen komst in gebruik aan het rijk overgedragen. Voor dien afstand wc wordt tegenwoordig eene jaarlijkschs vergoeding aan de gemeente van f.1^00.- uitgereikt. De waterstaat voorziet in het; onderhoud van dit gebouw. Onder hefc gebouw is de ingang van het park "Het Valkenberg" die door de gemeente wordt onderhhuden, l|.e. Het gebouw van de hoogere burgerschool op het K&sfceelplein is sedert September 1868 betrokken. 5©. De gebouwen voor het lager onderwijs, te weten; de localen in de fteigerstraat en Cingelstraatwaarvan het voorste gedeelte voor de eerste openbare school van uitgebreid lager onderwijs en het achterste voor de armenschool voor meisjes is ingerigt, de ar aanschoei voor jongens in de Bindstraat en do tusschenschool aan de Oude Vest. verbonden20 schooXsebolwen zi^n woningen voor de onderwijzers

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 15