1 VERSLAG van den toestand der gemeente BREDA, over het dienstjaar 1868. Dienst 1868. Uitvoerig en beredeneerd verslag van deh toestand der gemeente Breda (artikel 182 der wet van den 29 Junij l85t (staatsblad Ho 85). Hoofdstuk I. BBVOLKIHQ. Loop der bevolking gedurende het jaar. Beide nannen. Vrouwen, geslachten. 0 -SHerkelijke bevolking op 51 December 1867 7.291 7.919 15.210 beide Ver- geboorte Mannen.Vrouwen, geslachten, meerde- 2lp 247 493 ring geduren de het jaar door vestiging 684 554 1258 Geheele ver meerdering930 801 1731 sterfte 174 I80 354 Ver minde ring geduren de het jaar door vertrek. 734 588 1322 üeheele vermindering908 768 1676 ^erschil tusschen de geheele vermeerdering 22 33 55 en geheele vermindering Bevolking op 31 December van het jaar 1868 7313 7952 15.265 Onder dit getal zijn begrepen; le.personen, behoorende tot de landmagt en de kadetten der koninklijke mili taire academie, te weten:bannen Vrouwen 913 117 2e.Gevangenen Te zamen 913 117

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 1