ft 22) Gaat men nu na, welke ziekten in den lopp van het jaar den dood hebben ten gevolge gehad, dan zijn het vooral de stuipen aan welkeU kl stierven en de tabes infantium ten getale van 4l, die dadelijk de aandacht trokken, ook de phthisis pulmonales eischte een dertigtal offers; terwijl men bij de ziekten onder de namen van uittering, u uitputting en algemeene verzwakking een dertigtal sterfgevallen vindt aangeteekend. Wat de borst aandoeningen betreft, vindt men het getal der personen aan die ziekte overleden in de statistiek der sterfge vallen aldus opgegeven aan bronchitideszoo acute als chronische, 25 1 aan pucumonie 15, aan u zie verder blz. 20/ iï lli. k I

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 20A