21 wettolijke getal van drie zijn gekomen. Sr zijn la 18Ó8 102 vaccination kosteloos verrigt; geene revaccina- tiéii hebben er plaats gehad,. De prostitutie in de gemeente wordt grootendeels buiten de publie- ke buizen en zonder voorafgaande aangifte aan de politie, bedreven. &r kunnen alzoo geene voUaedige berigten omtrent den omvang der sij- philis worden gegeven. Ongeveer acht publieke vrouwen worden elke week van wege de politie door twee daartoe aangestelde heelmeesters geneeskundig onderzocht. Het getal der sijphilitische lijderessen op kosten van het armbestuur in het stedelijk ziekenhuis verpleegd bedroeg acht en twintig. is in de gemeente een keurmeester van het vee en het vleesch en twee keurmeesters van den visch. Gemeente politie. In het personeel der plaatselijke politie hadden de volgende verande ringen plaats; De hoofdagent van politie A.F.L.Pleurwerd in de maand november ben» noemd tot ppzigter bij de gasfabriek Hij werd niet vervangen. Daar entegen werd F.A.uaeraerswachtmeester, kcmmndant der brigade ma- reehaussée te Bergen op Zoom, met den titel van inspecteur van poli tie op eene wedde van f.500.- aangesteld. De heeren F.L.C.de Cottignies en arL.H.CIngenhouszwerden uit hun ne betrekking van brandmeester bij de spuiten Jïo 1 en ij. eervol ont- slagen, eerst gemelde ten gevolge van zijne benoeming tot lid van den gemeenteraad en den laatste op het door hem gedaan verzoek. In hunne plaats werden benoemd bij de spuit No 1, de heer J.C.Lips en, bij de spuit Ho 4 de heer F.H.M.Smits. f Omtrent de dienst der plaatselijke politie valt niets bijzonders op te merken. De toestand was nog altijd dezelfde als in vorige jaren. Men heeft intusschen het vaste vertrouwen,dat door.de aanstelling van een inspecteur bij tucht onder de agenten verberen en het toezigt op de overtredingen strengen uitgeoefend worden zal. Aanvankelijk heeft men van de bemoeijingen des inspecteurs reeds goede gevolgen kunnen waarnemen. Wegens overtreding van plaatselijke politieverordeningen werden 153 processen-verbaal opgemaakt. Van de bekeurden lammen 7 <*e regtsvervol girig door betaling van het maximum der boete voor. Ier zake van de bedoelde overtredingen werden door derikantonregter 132 personen veroordeeld, 3J4. vrij gesproken, I4. vanregts vervolging ontslagen. Onder de teregtgestelden waren 37 tegen welke in 1867 was geverbaliseerd. Wegens dronkenschap zijn personen in bewaring genomen. Bij de politie werden 23 diefstallen en gevallen van misbruik van vertrouwen en 30 gevallen van mishandeling en verwonding aangegeven. Het aantal vreemdelingen, overeenkomstig artikel 9 der wet van den 15 Augustus 18^-9 (staasblad no.39) over de grenzen gebragt, bedroeg 2ö. Sr werden 5 buitenlandsche- en 5I4. binnenlandsche reispassen ultgereik 5 buitenlamdsche en 53 binnenlandsche reispassen door den commissa ris van politie voor gezien geteakdend. Aangehouden werden 3 bedelaars en 1 landloop© r. %n de brandweer hebben wij niets dan loffelijks te vermelden. De brandbluschmiddelen worden steeds vermeerderd, sen geval van brand werd in den aanvang gestuit en had gsen verder gevolg. Zelfmoorden zijn niet geploegd} twee drenkelingen werden gered; ter wijl een werkman door het instorten van een -se rwulf van de in aa. bouw zijnde R.C.kerk aan de Prinsehkade belaggrijke verwonderen be-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 21