25 lil- door ziekten of gebreken ongeschikt voor de dienst gekeurd; t 11 êénige -wettige zonen; 26 zich in militaire dienst bevindende; 1 38 wegens broederdiens1 Van de ovei' bli jvende35iotelingen.die voor de dienst werden aanga- 1 wezen, zijn 34 bij de landmilitie ingelijfd; terwijl een loteling bij de oproeping ter inlijving is achter gebleken. Er bleef boven dien aan het contingent een te kort van vier man. Voor de zeemilitie ziiji geene lotelingen bestemd geworden. Schutterij. De werkelijk strekte der schutterij in de gemeente was actieve schutters212 reserve id.169 Te zalmen 381. ,j 1 De actieve sterkte der schutterij bij de wet voer geschreven moet zijn 298 nan. Sterkte van den eersten ban der schutterij: actief 156 reserve 8$ lil Te zamen 241 De formatie dei1 schutterij heeft alhier in het afgeloopen jaar pl ats gehad in overeenstemming met het koninklijk besluit van den 23 februarij 1868 (staatsblad no 26$. De nieuwe sterkte verkregen door inlijving van een buitengewoon contingent is hierboven opgegeven. De oprigting eener derde compagnie gaf aanleiding tot bevordering en ^benoeming van officieren bij koninklijk besluit van din 19 October 1368, no 18, te ¥#ten: werden bevorderd: tot officier van gezondheid der 2e klasse, de officier vangezondheid der 3e klasse R.A.Verlegh; tot kapitein, de le luitenants *1.Vlasblom en J.G.A.H.Sprengers en tot le luitenant, de 2e luitenants C.P.G.A. van de Goorbergh, G.G.de Voogt en F.P.J.Spies. Benoemd werden: tot le luitenant kwartiermeester met den pesonelen rang van kapitein, de kapteiii A.Kwisthout en tot 2e luitenants, de fourxerLJ. F. ASmid de korporaal J.J.Melissen; de schutters, W.M.van idzinga, L.J.M. Tii?- Biers-Verhoeven en li.H.F.ten Berge. 1 Hoofdstuk VIII, Kerkelijke zaken. In het getal der kerkelijke gemeenten en kerkgebouwen aan de openbare eere dienst toegewijd, alsmede in dat der dienstdoende gees telijken is geene verandering ontstaan. liet gebouw aan de westzijde van de %ven, gesticht ter vervanging van de bouwvallige kerk van de ii.Barbara, zal weldra voltooid zijn en voor de uitoefening van de R.G.Godsdienst in gebruik kunner wor den gesteld. iitf 1-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 23