26 III. Inrigtingen tot opleiding van onderijzers en onderwl .1 zerossen. I' Aan de tweede openbare- of tussciiea school zijn van rijkswege normal1 lessen verbonden. 1 Met -de leiding van het onderwijs is belast de hoofdonderwijzer aan de tweede school, bijgestaan door de hoofdonderwijzers der beide ar- men.scholen en den hoofdonderwijzer der openbare school te Ginnekei Sik der onderwijzers geniet jaarlijksch oene toelage van het rijk. De lessen werden bijgewoond gemiddeld door acht kweekelingea. IV. scholen volgens de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs. irj~de openbare inrigtingSn van middelbaar 'otideiw ijs"»" die bi den aanvang van het jaar 1868 in deze gemeente in werking waren, is in den loop van dat jaar eene algemeene gijmnastiekschool gevoegd. Deze inrigtingen Zijn; eene burger avondschool; eene hoogere burgerschool; i een teeken-instituut; en V eene gi jmnas t iekschool De twee eerstgemelde scholen zijn in hetzelfde locaal gevestigd. Zij zijn met het begin der maand september 1868 uit de vertrekken der voormalige -^atijnsehe school overgebragt naai' het gebouw op het IQas- teelplein opgerigt, ^evwelk inwendig uitnemend is ingerigt en aan al-..' Ie redelijke eischen voldoet. in de behoeften aan phijsische instrumenten, chemicaliën, boaken,enz,, wordt naar behooren voorzien, behalve hetgeen daarvoor op de begroo- 5 ting is toegestaan, heeft de raad nog eene som van f.10.000.-,'waar van de helft voor dit jaar ter beschikking gesteld, werkelijk is uit gegeven f. 7155♦o2,|. Bij besluit van den raad van den 12 September l8o8 werd bepaald, dat met 1 september 1869 aan de hoogere burgerschool een vierde cur- sus zal worden toegevoegd, waardoor voor de leerlingen de gelegen heid zal bestaan zich tot het eindexamen voor te bereiden. Dit be sluit zal tengevolge hebben, dat het onderwijzend personeel zal wor- den versterkt, intusschen is nu reeds van den Minister van binnen- landsche zaken de toezegging verkregen, dat ter tegemoet koming in de kosten dezer uitbreiding de rijkssubsidie met f. 1000.- zal ver hoogd worden. Het personeel aan de hoogere burgerschool en de burgeravond - school werkzaam, barstond op den 21 December i860 uit: a. Ben directeur en eerste leeraar in de wis- en natuurkundige wetenschappen op eene jaarwedde van f 2^00. b> Ben onderdirecteur en tweede leeraar in dezelfde vakken1800. e, Een derde leeraar in dezelfde vakken150Q.- d. Een leeraar in de kransche- en Engelsche talen l500.— e. Een leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde 1500. fEen leeraar in de ïïederauitsehe taal en letter kunde alsmede in de beginselen der wislnmde voorde burgeravondschool1200.— g. Een leeraar in de Staathuishoudkunde en het boekhouden kOQ. h. Een leeraar in het handteekenen. 500.— i^ Een concierge en amanuensis 200.— Op den 31 December 1868 namen aan het onderwijs aan de hoogere burgerschool deel; 15 leerlingen voor den le cursus. H «n 2e ,r n n 1 i

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 26