29 4e. De koninklijke muziekvereenigingj "Vlijt en Volharding" in 1357 opgerigt. Zij bestaat uit 59 merkende leden; 39 de af deeling harmonie en 20 in de afdeeling strijkorchest en ruim 200 hono raire leden. Iedere week werden uitvoeringen gegeven. De afdeeling harmonie maakt het muziekkorps der dienstdoende schutterij uit, en ontvangt van de gemeente eene toelage van f.100.- 's jaars. 5e. De muziekvereenlging "Eens gezindheid" in 1865 tot stand geko men met 85 leden van welke 29 werkende, oe. De zangvereenigingen: a. Aurora net 198 leden; b. Cecilia met 18 werkende en 17 honoraire leden; c. Bredaasch mannenkoor met 30 werkende en 6l honoraire leden; d. Melomanie met 51 leden. Hoofdstuk X. Armwezen. 'j Haar aanleiding der voorschriften,in de circulaire van den 5 Junij 1868, G, no.ló, 7e afdeeling, (stf&tsblad no.56) van heeren gedepu teerde staten dezer provincie gegeven, omtrent de zameastelling van dit hoofdstule, volgt hieronder de inhoud van de ongenummerde tabel van het getal armen, regtstreeks door de gemeentebesturen zonder tus- schenkomst van armbesturen ondersteund, en van de te dier zake geda ne uitgaven en ontvangsten; benevens de tabellen 1, 5 6 van de al hier gevestlgede instellingen, bedoeld bij letter A van artikel 2 der wet van 28 Junij I85I}. (staasblad no 100); alées van het dienstjaar 1867. Ongenummerde tabel. Krachtens de artikelënTji en 2j2 der evengemelde wet werden gedurende bovenge&eld dienstjaar ten laste van andere gemeenten of van het rijk genomen en verzonden 5&9 besluiten. Van elders zijn in dat jaar ten laste der gemeente ontvangen 3k7 besluiten wegens onderstand aan behoeftigen. UITGAVEN. Voor bezoldiging van genees- heel- en verlos kundigen f Voor kosten van vervanging en verpleging van bedelaars en landloopers te Ommerschans en Veenhuizen Voor kosten van verpleging van krank zinnigen in gestichten Voor subsidie aan het burgerlijk armbestuur Te zamen f. 9^98. ONTVANGSTEN. Terug ontvangen uit de fondsen van armbesturen in de gemeente krachtens artftkel 26,2e lid en artikel 67, le lid der armenwetf l8k.o5 subsidie voor verpleging van krankzinnigen 875.84. Te zamen 1059.89

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 29