31. ONTVANGSTER. Ie. Geloste paruien:. f 66»457»50 2e, interessen varn beleeningen op pand3845 52 3e. Opbrengst van verkochte panden, na aftrek van interest11 1948 .85 4e. Onafgehaald overschot der opbrengst van verkochte pandenw 94 «88 5e. Opgelden door de koppers betaald voor gekochte panden 101 .23 Te zamen f. 72M1-W' Tabel No 1. behoorende bijhet besluit van den sinister van BinnehLandsche Zaken van den 25sten Jmuarij 1868, no 218,7e af deeling. burgerlijk armbestuur. besturen VOOR huiszittende URMEH. behoorende tot de instellingen van -weldadigheid,bedoeld bij litt., a en d van art.2 der wet van den 28sten Junij 1854 (Staasblad no 100). Gemeente breda. dienst lsff] Geïal arhèïi ïit Geme nde vteidfcrvaritó.DtË ius ónde£sö5üïId. gedurende het geheele jaar onafgebroken, en domicilie vanonderstand of geacht worden te hebben. in de verblijfplaats, als; hoofden van huisgezinnen "ëenloöïxmdë personen. "27 in andere gemeenten, als: hoofden van huisgezinnen. TT 1T 175" eenloopende personen. voor rekening van het rijkals ïïoofden van huisgezinnen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 31