T, e. 1033.12# H ir. 10. 34. f.6023.93è omMGSTBK.(g). Renten van effecten en uitstaande la pitalenhuur en pachtgelden, opbrengst van hakhout veldvruchten cijnsen,thijrisen en alle andere inkomsten van bezittingen en toegekende regten. :~~x Erfstellingen legaten en schenkingen, in den zin van het Bur gerlijk Wetboek. f. 100.- Collecten, inschrij vingen en andere niet in kolom 2 begrepen giften en bijdragen. 21 n Subsidien van; andere instellingen van gemeenten, provinciën, ■weldadig heid. E ZZ3ZZI f. 9694.40 Opgenomen gelden. Opbrengst van de door werkver schaffing (kolom 11 der uitgaven1" verkregen en verkochte voor werpen. Aflossing van hijpotheken, koopprijzen van verkochte roerende-en onroerende fee der en, te gelde gemaakte effec ten, in schulden en andere be zittingen, met inbegrip der bij de inning ont vangen renten. a~ Onderstand van de be deelden zelve of van hunne bloed- en aan verwanten terug ontvangen. (Art.52 der armenwet). f. 362.18 Gelden terug ontvangen over het dienst jaar wegens voorschotten (kolommen 4-7 der uit gaven) voor armen,die in andere gemeen ten domicilie van onder stand hebbel en die voor reke ning van het Rijk zijn on dersteund. - f; 450.37-1 f. 4011.15

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 34