5 2650 1 li 2Ó50 2834 1 kk Dagteekenlng der verkiezing. 1868 22 «?anuarij 1}. Februarij, Haam en voornaam van elk geduren de het jaargeko- zen lid. f Guljé Uorbertus Relnier Hendrik. Holingerus Pijpers Mr. Petrus Johannes Getal ultge- bragte stem- men bij de jacobus Gul jé ïlorbertus Heinier Hendrik Getal briefjes om andere rede nen van onwaarde verklaard bij de eerste stem ming. herstem ming 12 Getal blanco briefjes eerste her eerste her stem stem stem stem ming. ming. ming. ming. IJ 16 w 16 10 Getal geldige stemmen op el- ken verkozenen uitgebragt bij de. eerste her- stem- stem ming. 1342 Hollingerus Pijpers Mr. petrus Johannes jacobus 1290 lZjij.6 Aanmer- klngai ontbinding des:4 kamer.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 3