itf) GEMEENTE BREDA ONTVANGSTEN, (h) DIENSTJAAR 1867. Opbrengst vah de werkverschaf fing (kolom 7 der uitgaven) verkregen en verkochte voor werpen. Voddeelig saldo van vorige dienstjaren 00 Alle in de vorige kolommen niet begrepen ontvaggr sten. a) Optelling der kolommen 1 tot en met lip. 12. 13. ilv. l6. n f. I2la.05h f, l65.86| f. 9366.92 Bij het opmaken van de tabel is nog te vorderen,wegens kosten van verpleging over het dienstjaar,vaa ae verpleegden zelve of van andere particulieren. 157" de geaeente of van andere d&ar gevestigd© instellingen van weldadigheid, andere gemeenten of in deze gevestigde instellingen vaa weldadigheid. T7 Optelling der kolommen l6 tot en net 18. SC AANMERKINGEN. (a) In de verschillende kolomen van uitgaven te brengen het bedrag van hetgeen, wegens de in de hoofden dier kolommen omschreven onderwerpen in de rekening der instelling over het dienstjaar als uitgaaf is ver antwoord. (b) onder kosten van beheer worden verstaan de be looningen van beambten en bedienden, schrijfbehoeften, druis- en bindwerk, kosten van verga deringen en dergelijke. (c) Hieronder" te begrijpen de bezoldiging of belooning van genees-, heel- en verloskundigen en apothekers. (d) Hieronder te begrijpen hetgeen, wegens het in het dienstjaar verstrek te, eerst na den afloop van het dienstjaar aan de levenranciers be taald en in de rekening over het dienstjaar als uitgaaf verantwoord is

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 40