1+2. zijn hoofdzakelijk landbouwvoortbrengseleneijeren, boter en kaas aangevoerd. De gemiddelde prijzen waren? van tarwe f 15. JS H rogge 8,o5 garst Ó.90 f1 haver Ll.Qo het lied. nrad. boekweit n 8.11.0 9 erwten m 6n boonen 7,"7o*og hed. mud. aardappelen -} tt 2^70 X van boter kaas (goudsehe) (komljnen) 42 het Ned. pond. (Leidsehe) .52 n (sdamaeha) .84 De hoeveelhdt d van de ter markt aangevoerde veldvruchten kan niet worden opgegeven, daar die artikelen sedert jaren alhier door gaans veïhandeld worden bij verkoop op monster. De paarden- en beesten markt is van zelf te niet gegaan. De aanvoer van varkens was vrij aanzienlijk. Zij worden tot mesting aangekocht. De veestapel bestond op J1 December 1868 uit: a. paarden dekhengsten w veulenmerrien veulens 3 □vorige paarden 510 1 b. ezels- en muilezels.13 c. runderen; springstieren B melkkoeijen en raelkvaarzen230 kalveren, pinken en hokkelingen8 mastvea 5 trekossen d. schapen 20 e. geiten en bokken70 f. varkens200 g. pluimvèe naar gissing hoenders 231 kalkoenen 4 eenden 23 h. bijenteelt bestaat hier niet. Hoofdstuk XII. NIJVSBHBIDHAIIDEI en SCHBSFTiLiRT Kamer van Koophandel en fabrieken. Op den 26 November 1868 heeft de verk&ezing plaats gehad van vijf leden der kamer van Koophandel en fabrieken ter vervan ging van hen, die met het einde des jaars aan de beurt van af treding waren. Bij de eerste stemming waarbij van de 213 kiezers, slechts 33 zijn opgekomen, werden de aftredende heeren -Tocobus Andreas van der Burgh,

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 42