De kiezerslijsten werden in de tweede helft der maand mart 1868 herzien en op den 30 dier mand gesloten. Zes en tachtig personen» die overleden waren of die wegens vertrek uit de gemeente of terzake van verminderden aanslag in de directe be lastingen de vereischten van kiezer in de gemeente verloren hadden, werden van de lijsten geschrapt, en hunne namen, volgens art. 35 der kieswet, te gelijk met de aanplakking, nederlegging en openbare kennis geving van de kiezerslijsten, afzonderlijk bekend gemaakt, Geene bezwaren werden ingebragt, zoo min tegen de lijsten als tegen de verkiezing. Hoofdstuk III, Gemeentebes tuur Personeel. De gemeenteraad was samengesteld uit de volgende heeren: Dr.J.Rens; A. J. SouwensI J,J.L.ingenhousz; aftredende in 1869. J,A*van Aken; F.C.L.GottignieS; Mr, A. Kerst ens H.B.H.Guljé; Mr,J,H,van Mierlo; aftredende in I871. A.H.Kuppens; L.C.A.de Haan; J,A,van der Burgh; ö,van Alphen; MT.Z.de Man; aftredende in I873. "r.J.J.Loke; Mr.C.AvKLooren. In het eollegie van dagelijksch bestuur had geene verandering plaats. Gemeente ambtenaren en bedienden. en In het personeel der ondergeschikte ambtenaren bedienden zijn, behalve bij de politie en bij de brandweer, geene veranderingen te vermelden. Over het algemeen waren op het gedrag en de dienstverrigtingen der ge meente ambtenaren en bedienden geene aanmerkingen te maken. plaatselijke verordening®, door den raad gedurende het jaar vastge steld, S trafverordeningen. 29 Februarij. Besluit tot het wijzigen van de 2e zinsnede van art.llij. der algemeene politieverordening van den 51 December 18%; (bewaren van petrolie) 19 December. Besluit tot het aanvullen der algemeene politieverorde ning van den 31 December I861j. met een nieuw artikel om trent het vervoeren van kinderlijken en van zieken. Belastingverordeningen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 5