KL- Ha verkregen magtiging van gedeputeerde staten werden de localen dep voormalige ^atijnsche school, ten behoeve der bureaux van den staatsspoorweg Voor den termijn van twee jaren onderhands verhuurd voor f. 425.- 's jaars. 9 in 1866 voorloopig vastgetsteld. Aan den afslager van den visch nerd eene gratificatie toegekend van f.5o.~, ter gemoetkonlng aan het verlies van inkomsten door vermin derden aanvoer van visch in den laatsten tijd geleden. 15. Hoogere burgerschool. Besluit, waarbij op voorstel der commissie van toezigt op het middellaar onderwijs uit de gemeentekas ter harer be schikking wordt gesteld eene som van f. 10.000 voor den aankoop van de noodige hulpmiddelen bij het onderwies in de natuur- en scheikun de, vervan de helft op de dienst van 1863. tferder werd bepaald, dat aan de voorschreven inrigt.lng eene uitbrei ding zal gegeven worden door het oprigten van een vierden of hoogster cursus met aansluiting aan het onderwijs op de Polijtechnische school Dit besluit zal den 1 September k3ó9 in werking treden. Op een adresden koning aangeboden, werd door Minister van binnen lands che zaken de tfezegging gedaan ter gedeelte voorziening in de kosten dezer uitbreiding de rijkssubsidie met f. 1000.- zal worden verhoogd. Mie verder hoofdstuk XX - III. 16. ^ergalegenhé. d van de behandeling van eenadres door een ingezeten (t ingediend, worden door den heer van Aken aanmerkingen gemaakt op de wijze, waarop door het dagalijkseh bestuur aan verscheiden bepa lingen der algemeens politieverordening uitvoering wordt gegeven, vooral met opzigt tot de vergunning welke wordt verleend of gewei gerd tot het maken en behouden van vensterramen, die naar buiten open slaan en van keldermonden op de stoepen en trottoirs. De interpellatie wordt door burgemeester en wethouders beantwoord. Als gevolg van deze interpe-llatie werd door den heer van Aken een schriftelijk voor stel ingediend tot wiiziging van sommige bepalin gen der algemeens politieverordening. Dit voorstel werd in handen der commissie van redactie van redactie der strafverordeningen ge steld. Op het advies dier commissie verwierp de raad de voorgesb elde wijzigingen. Dit gebouw was-sedert september 1868 buiten gebruik. 18. Koninklijk besluit van den 13 junij 1868, Ho 81, waarbij den heer Mr. A*Kerstens tot burgemeester dezer gemeente opnieuw werd tenoemd. M. Ha afwijzing van eenige adressen van ingezeten, die wenschten, dat hun in koop of in huur gou worden afgestaan een stukje gemeente grond gelegen buiten de Waterpoort nabij de spoorweg brug, werden on derhandelingen met de weduwe A.van Beeaen aangeknoopt omtrent de vei ling van gronden. Deze onderhandeling is tot heden niet tot een gewe wenseht einde gekomen. 20. Sen adres ingediend door J.van Trier, verzoekende eene# gratificatie, daar zijne betrekking van stadskolenioe t er hem geen bestaan meer op leverde, gaf aanleiding tot de overweging der vraag of de in der tijd verleende comaissien of aanstellingen tot koienmeter, turftonster enz., die bij de veranderde orde van zaken en de opheffing der ver bruiksbelastingen geacht moeten worden van zelf vervallen te zijn, niet behoorden m&rukkelijk te worden ingetrokken, opdat niet de ing© zetenen, aan de gevolgen van misbruiken zouden bloot staan. Op de uitnoodiging van den raad werden door het collegie van dage lijks ch bestuur de bedoelde commission of aanstellingen buiten ge volg f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1868 | | pagina 9