22 Op het einde van de verslagperiode was de commissie als volgt samengesteld Drs. G.C. Stuhenrouch, wethouder, voorzitter; Ir. W.J.H. Thunnissen, lid; D.J.A. Kramers, lid J.P.M. Seebregtslid A. Kroon, lid. ahCommissie van toezicht op het nijverheidsonderwijs In deze commissie kwam geen wijziging, alleen haar voorzit ter, de heer J.A. Meijs, werd vervangen door wethouder Drs. G.C. Stuhenrouch, zodat de samenstelling op het einde van de ze verslagperiode was als volgt Drs. G.C. Stuhenrouch, wethouder, voorzitter Ir. W. Hofman, lid: Ir. A.L.J.M. Fick, lid J.C.G. Uijtdehaag, lid H.F.A. Sprangers, lid H.J.C. Cosijn, raadslid, lid J.F. Hendrickx, lid Mr. C.C.J.M. Merkelbach van Enkhuizen, lid A.C.B. van Arendonk, lid F.P. van de Hoort, raadslid, lid; A. van Rooijen, lid. acCommissie van advies voor de instandhouding van monumen- ten (monumentencommissie In deze commissie zijn twee wijzigingen gekomen, nl. door d de benoeming van de heer J.F.A. Elich op 6 januari 1953 tot lid en wegens vertrek van de gemeente-archivaris de heer Drs P. Scherft, die als lid werd vervangen door de nieuw benoemd gemeente-archivaris Drs. C.Th.Lohmann. De samenstelling was derhalve op het einde van de verslag periode als volgt Mr.Dr. C.ÏÏ.M. Kortmann, burgemeester, voorzitter; Ir. J.G. Gooden, secretaris; H. van Heivoort, lid; Drs. C.Th. Lohmann, lid; F.H.M. Mol, lid; J.F.A. Elich, lid.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 22