48 Een. gratificatie (vakantietoeslag) van 2% van de wedde of liet loon werd in 1953 toegekend aan het gehele personeel zon der maximum. De vakantie-uitkering werd in 1954 ook berekend over het bedrag van de kindertoelage en de kindertoeslag c.q. over het bedrag van de kinderbijslag ingevolge de kinderbijslagwet. De 2vakantie-uitkering werd ingaande 1 januari 1955 als vaste toelage in de pensioensgrondslag opgenomen. In 1956 werd de vakantie-uitkering verhoogd en gebracht op 41o. 4o PERSONEELSFORMATIE De personeelssterkte bedroeg aan het einde van deze ver slagperiode 1298, verdeeld als volgt a. gemeentesecretarie 98 b. kantoor gemeente-ontvanger 9 c. gemeente-archief 3 d. beplantingen administratief en technisch personeel8 werklieden44 losse werklieden23 e. gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst artsen en administratief personeel 14 f. gemeentelijke krediet- en voorschotbank10 g. gemeente liehtbedrijven administratieve ambtenaren 48 technische ambtenaren37 meteropnemers-geldophalers 21 werklieden179 h. openbare werken administratieve ambtenaren 28 technische ambtenaren62 werklieden 70 losse werklieden21 werksters20 i. politie hoger personeel8 lager personeel129 technisch personeel4

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 48