68 het plan. De goedkeuring was op het eind van dat jaar nog niet verkregen. Het uitbreidingsplan "Boeimeer 1952 Z.O." werd door vast stelling van het uitbreidingsplan "Boeimeer 1956 Z.O." op 17 oktober 1956 gewijzigd, ten einde te bereiken, dat de in dit plan geprojecteerde bungalows beter tot hun recht zouden ko men. Ook dit plan was op 31 december 1956 nog niet goedge keurd Op 11 maart 1953 besloot de raad op grond van artikel 36, lid 4, der woningwet te bepalen, dat een herziening werd voor bereid van het uitbreidingsplan in hoofdzaak "Brabantpark". Be wijziging - inhoudende een verandering in het renvooi behorende bij de kaart - kwam tot stand bij besluit van 14 ok tober 1953, goedgekeurd door gedeputeerde staten bij besluit van 10 februari 1954 G no. 71719. Samenwerking tussen Ir.J.Kuiper en de dienst van openbare werken leidde tot een ontwerp-uitbreidingsplan "Brabantpark A 1955" voornamelijk bestemd voor villabouw. De vaststelling had plaats op 13 juli 1955. Goedkeuring werd op 22 februari 1956 G no. 23505 Rij verleend. De bij dit plan behorende bebouwingsvoorschriften onder gingen een kleine wijziging bij besluit van 6 juli 1956, goed gekeurd door gedeputeerde staten van Uoord-Brabant bij besluit dd. 22 augustus 1956 G no. 51874 Rij- De behoefte aan meerdere ruimte voor de middelbare techni sche school en de behoefte aan een terrein voor de stichting van een Yfooncentrum voor bejaarden leidden tot vaststelling op 6 juni 1956 van het uitbreidingsplan "Brabantpark A 1956" goedgekeurd door gedeputeerde staten bij besluit dd. 22 augus tus 1956 G no. 51 573 Rij. De bouw van woningen, van een kerk en van diverse scholen werd mogelijk gemaakt in het uitbreidingsplan "Brabantpark B". De raad besloot op 11 mei 1955 tot vaststelling van dit plan, waarop bij besluit van 22 februari 1956 G no17511 Rij de goedkeuring van gedeputeerde staten werd verkregen. De bij dit plan behorende bebouwingsvoorschriften ondergin gen wijziging bij raadsbesluit dd. 6 juni 1956goedgekeurd door gedeputeerde staten bij besluit dd. 22 augustus 1956 G no. 52075 Rij.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1953 | | pagina 68