157 Nederlandse werkelijke schuld vermaakt. Van de rente-op brengst is gedurende de verslagperiode ieder jaar 306,-- beschikbaar gesteld voor de uitkering van premies (in de vorm van een inlage op een rijksspaarbankboekje) aan leer lingen van de openbare lagere scholen, die uitmunten door gedrag, ijver en getrouw schoolbezoek. Uit ieder leerjaar kwamen 5 leerlingen voor een premie in aanmerking, die ho ger werd naargelang de leerling in een hogere klas was geplaatst Vakonderwijs Ingevolge de wettelijke regeling voor vergoeding aan vakleerkrachten, neergelegd in artikel 101bis der lager- onderwijswet 1920, werden gedurende de verslagperiode aan de besturen van de bijzondere u.l.o.- en vg. 1o-s cholen van gemeentewege vergoed de beloningen van de aan die scholen verbonden vakleerkrachten in de vakken lichamelij ke oefening en handwerken. Ingevolge raadsbesluit van 11 mei 1960 werd aan de openbare g1o-scholen per 1 september 1960 overgegaan tot aanstelling van een vakonderwijzeres in het vak "nut tige handwerken voor meisjes" en konden ook de bijzondere g.1.0-scholen vanaf genoemde datum aanspraak maken op vergoeding uit de gemeentekas voor aanstelling van een vakondervrijzeres in de nuttige handwerken. De beloningen aan de vakleerkrachten werden berekend aan de hand van de gemeentelijke "Bezoldigingsregeling vak onderwijs 1959" 3 VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS S cholen Op 31 december 1960 waren te Breda de volgende onder wijsinrichtingen voor voorbereidend hoger en/of middelbaar onderwijs gevestigd 1. gemeentelijk gymnasium (1887) 2. rijks h.b.s. en - m.m.s. 1867 en 1950) jongens en meisjes; jongens en meisjes;

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1957 | | pagina 137