-169- N O TULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE VERG AD PING 1 VAN DE RAAD DER GEMEENTE BEEK N.B. OP 1 MAART 1949. Aanwezig zijn de leden: J.Aarts, J.van Baal, J.Biemans, A.J.Dikmans, J.Huijben, A.J.C.Hurks, W.Pellis, A.Rornme, H.Smits en P.de Vooght. Afwezig: W.Maas. s Voorzitter: PJ.A.Baetens, burgemeester. Secret ris: H.A.Huijbrechts. De Voorzitter opent om 9.40 uur de vergadering met gebed en richt zich hierna met het volgend* tot de vergadering: Hoewel het jaar 1949 reeds gevorderd is, acht ik het een aangename taak en plicht mij in 3 deze eerste vergadering met een terug- en een toekomstblik tot U te richten. De terugblik getuigt van een grote activiteit van Owe raad. 4o nieuwe woningen kwamen tot stand. Overbroek kreeg een nieuw rijwielpad. Met de electrifi- catie en straatverlichting werd gestadig voort-t gang gemaakt. Nog vóór de helft van 19 49 zul len deze v/erken voltooid zijn. De Schoolstraat verkreeg een geheel nieuw aanzien. In de Pastoc Oomenlaan, St.Gertrudislaan en Pasquêlaan werd een riolering aangelegd. De aanleg van een sportterrein is in voorbereiding. Vastge steld werden een meer bevredigende salarisver ordening voor het gemeente-personeel alsmede een hypotheekregeling particuliere woningbouw. Ik ben er trots op te mogen wonen in de gebouw de burgemeesterswoning en dank U bij deze nog maals voor de mij geboden hartelijke ontvangst bij mijn intrede als inwoner Uwer gemeente. Aangezien de bijzondere uitkering van het Rijk op aandrang van het gemeentebestuur in niet geringe mate werd verhoogd kon de grens der noodlijdendheid worden overschreden en zijn de financiële aspecten over het algemeen gunstig te noemen. Ook voor 19 49 mag worden vervracht dat we op eigen wieken zullen kunnen drijven. Dit neemt niet weg dat bij het doen van kapitaj uitgaven voorzichtigheid geboden zal blijven. De aan de gemeente voor 19 49 toegewezen wo ningen zullen voor particuliere woningbouw worden bestemd. De verbetering van de Spoorstraat zal het eerst aan de orde komen. Ook met de bestra ting van de Pastoor Oomenlaan en Pasquêlaan zal binnen zeer korte tijd kunnen worden aangevangen. De verharding van de verlengde Grintweg zal ook zijn beslag krijgen. Het aantal inwoners nam in 1948 met 90 toe en bedroeg op het einde van dat jaar 423?. Er werden 19 bouwvergunningen verleend. Het aantal huizen bedraagt 790, wa; rin 75 samenwoningen en 10 alleenwonenden voorkomen. 140 woonvergunningen werden afgegeven.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1949 | | pagina 169