-71- loop dergebeurtenissen te keren of een andere wending te geven zal het opbouwen van een grote nationale en internationale vredeswil, welke uit eindelijk toch opgebouwd is uit de massa der individuen, slechts in staat zijn een dam tegen de oorlogsgevaren op te werpen. Ik mag hopen dat ieder Uwer hiertoe de van hem gevraagde morele en eventueel materiele opofferin gen zal willen doorbrengen. ALGEMEEN. "Ili'j' bepalend tot de gemeentelijke aspecten zou ik gaarne als leiddraad willen behouden de indeling welke ik hiervoor ten behoeve van ae terugblik over 1950 keb gebezigd. Allereeet vragen dan de punten van het 4-jarig urgentieplan der gemeente de aandacht. OPENBARE VEILIGHEID. Aansluitend op de reeds eerder gedane aanschaffin gen ten behoeve van de brandweer zal nog moeten worden overgegaan tot aanschaffing van een slangen wagen met een capaciteit van 500-600 LI slang,welke wagen aanhaakbaar moet worden aan de nieuwe spuit. Momenteel zijn burgemeester en wethouders bezig met het ontwikkelen van plannen om de nog in goede staat zijnde pomp van de oude spuit ook op de aan hangwagen te doen aanbrengen, dan voorts een gere viseerde motor te kopen en eveneens daarop te laten aanbrengen, zodat op deze wijze een reserve-spuit met een vermogen van ongeveer 800 L per minuut zal worden verkregen, voor het geval de nieuwe spuit eens sou weigeren. Indien deze plannen slagen zal Prinsenbeek t.a.v. de brandweeraccomodatie aan de spits staan van soortgelijke gemeenten. De kosten van een dergelijk project zijn te ramen op ongeveer f.2000,welke kunnen worden gevonden uit reeds eerder toegestane credieten. Voorts zal nog enig hulpmateriaal moeten worden aangeschaft. In 1951 zal ook moeten worden overgegaan tot het uitbreiden van het aantal brandputten met 8 stuks. Deze zullen worden geplaatst op die punten welke momenteel onvoldoende van bluswater kunnen worden voorzien. De capaciteit van elk dezer putten zal ongeveer 100 M3 moeten bedragen. Een punt, wat ik voorlopig vanwege het vertrou welijk karakter, slechts even kan aanstippen be treft de organisatie van een burgerbescherming, een soort Ibd. dus voor eventueel oorlogsgevaar. Gelei delijk zal ik hierover nadere mededelingen kunnen doen,. ifren aanzien van het politievraagstuk hoop ik dat de iegering dit jaar met concrete plannen zal kun nen komen. VOLKSGEZONDHEID Liet het oog op de oorlogsdreiging zal de bevol king zeer ernstig onder de aandacht moeten worden gebracht, dat het nodig is de onvatbaarheid tegen bepaalde besmettelijke ziekten te verhogen door inenting. Kosteloze inentingen zullen hierdsoe gele genheid moeten bieden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 71