In studie is de mogelijkhd. d aan de schoolartsen- dienst ook een schooltandartsendienst te verbin den om het kind gedurende de schoolperiode te vrijwaren voor tandbederf en het op te voeden tot een goede tandverzorging hetgeen van belangrijke invloed moet worden geacht op de toekomstige ge zondheids toestand. Wellicht zullen in de loop van dit jaar U hier omtrent nadere voorstellen bereiken. De kosten factor speelt hierin uiteraard een belangrijke zo niet beslissende rol. Het Wit Gele Kruis heeft dringend behoefte aan een nieuw wijkgebouw. Te verwachten is dat dit jaar de mogelijkheid van deze bouw zal worden ge opend. De kosten zijn te ramen op f,5500°> Wordt het gebouw uit particuliere middelen gezet dan zullen belangrijke subsidies of garanties van de zijde der gemeente noodzakelijk zijn of anders zal de gemeente met het oog op het grote nut van dit werk de bouw zelve ter hand moeten nemen. Te overwegen zal dan zijn of de gemeente niet tevens een aantal badcellen en kuipbaden zal la ten aanbouwen om op deze wijze de volkshygiene in de vorm van een beperkt badhuis meer doelmatig te dienen. De uitbreiding van het aantal aangesloten per-r celen aan de drinkwaterleiding zal met kracht ter hand worden genomen. VCIKSHUIS7ESTIUG De toekenning van 3 x 20 woningen voor de jaren 1253.-53 stelt de gemeente voor de noodzaak op korte termijn plannen voor de bouw van gemeente woningen rijp te maken» Uiteraard zal een gedeelte van het beschikbaar gestelde contingent aan particulieren voor eigen bouw moeten worden toegewezen, doch dan blijft voor de gemeente ter bestrijding van haar eigen woningnoodgevallen nog voldoende armslag over. Het ligt in de bedoeling de Pastoor Oomenlaan eerst af te maken en daarna of gelijktijdig de Gertrudis- laan aan te zetten. Een voltooiing van de Pasquê- laan moet wachten op het doortrekken en afwerken van de riolering ter plaatse. Daarnaast zal de subsidiering van woningsplit singen moeten worden gecontinueerd omdat dit minder kostbare middelen zijn die tot het beoogde doel n.l. verruiming van de woningvoorraad, kunnen leiden. Met de onbewoonbaarverklaring van woningen zal krachtig worden voortgegaan. De vaststelling van het uitbreidingsplan en de goedkeuring daarvan door Ged.Staten zijn in de eerste helft van dit jaar te verwachten. 0PEKBAH3 VffiSKEH. In verband met de bouw van woningen aan de Gertrudislaan zal direct punt van uitvoering moe ten worden de aanleg en bestrating van deze laan, waardoor tevens een goede verbinding van School straat met Kapelstraat wordt verkregen en de ring -72-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 72