rond de kom zich. gaat sluiten tot voldoening waarschijnlijk van de Harmonie en het wielerronde- comité. De kosten van deze laan zijn te ramen op f.13000, Onmiddellijk hierop of gelijktijdig moet de rio lering vanaf het midden van de Pasquêlaan naar de Beeksestraat en van daar uit naar het Noorden naar het punt waar de waterloop de weg kruist in uitvoering komen. De kosten hiervan zijn te ramen op f.19000,' In verhand hiermede zal de bestrating van de Pasquêlaan dan kunnen worden voltooid waardoor in 1952 aldaar bouwrijpe gronden zijn ontstaan. Kosten te ramen op f.4500, Het zal tevens noodzakelijk zijn door deskundi gen een rapport op te doen stellen omtrent het gewenste beloop van de waterloop welke nu langs het sportterrein, langs het pand van Kruining en achter de woningen in de Pasquêlaan stroomt. Deze loop zal ter plaatse moeten verdwijnen. Het nieuwe beloop zal door deskundigen moeten worden bezien. In verband hiermede zal ook de riolering van de Kapelstraat (van Jongensschool tot Pasquêlaan) wijziging moeten ondergaan. Opnieuw zal moeten worden aangesneden de goed keuring van Ged.Staten op het besluit van de raad strekkende tot bestrating van de Groenstraat, Moleneind, Kapelstraat - Schutse en Brielsestraat, waarvoor een crediet van f.76000,werd gevoteerd. De inmiddels opgetreden prijsverhogingen zullen een niet onbeduidende verhoging van dit crediet noodzakelijk maken. Krachtens het 4-jarenpian zal de verbetering van het beloop van de Beeksestraat thans aan de orde moeten komen. Met de particulieren zal ter zake van afstand van grond overleg worden gepleegd. Concrete voorstellen zullen U hieromtrent nader bereiken. Nu te verwachten is dat spoedig het uitbreidings plan van kracht zal worden zullen tevens de reeds jaren hangende plannen tot raadhuisbouw weer op gevat worden. TEen voorlopig project, omvattende: bouw raad huis, bouw conciërgewoning, bouw garages voor brandweer en openbare werken met aankoop van de benodigde gronden zal wel f.200.000,*-.vergen. Wel iswaar zal hierop een belangrijke bijdrage van Breda worden verkregen doch de bepaling van de hoe grootheid hiervan ligt niet in onze hand doch zal door de Commissaris der Koningin geschieden. De verharding van zandwegen en de verbetering van de rijwielpaden zal in het kader van de beschik bare middelen worden voortgezet. Momenteel zijn met de gemeente Etten en Leur onderhandelingen gaande betreffende gemeenschappelijk gebruik van een wegschaaf, welke een capaciteit heeft van 150 Km per jaar. Ter geruststelling van een aantal tuinders zij hier opgemerkt, dat de aanplant van bomen langs gemeentewegen zoveel mogelijk zal geschieden reke ning houdend met hunne belangen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 73