-75' weer in te stellen, datgene wat de beide voor gaande jaren in onbruik is geraakt n.l. om op een nader te bepalen dag in bet jaar een vriend schappelijke excursie in de gemeente te maken be sloten door een feestmaaltijd, om daarmede te onderstrepen de prettige en vriendschappelijke band welke in deze raad zo sterk groeiende is. Met dit voorstel en met de wens dat dit jaar voor de gemeente en hare gemeentenaren alsmede voor het werk van Uwe raad zegenrijk moge zijn mag ik mijn rede besluiten om over te gaan tot de orde van de dag. De Voorzitter, Nadat de rede met applaus is beantwoord, dankt het lid AAItTS namens de gehele raad de Voorzitter voor al hetgene hij gedurende het jaar 1950 in het belang der gemeente heeft gedaan De uitgesproken dankwoorden geeft de raad de moed en het vertrouwen om aldus ook in de toekomst voort te gaan. U hebt vooral veel gedaan voor de volksgezondheid o.m. door de organisatie van het onderzoek der bevolking op t.b.c. De moeilijke woningbouwpositie werd door U opge lost door Uw voorstel tot het doen uitbrengen van een E.T.I. rapport. Door U werd alles steeds goed voorbereid. De raad is van goede wil, doch mist de capaciteiten. Wij vertrouwen op Uw capaciteiten en op die van het secretarie-personeel. Wij geven U de verzekering dat U in 1951 weer op onze volle medewerking zult kunnen rekenen en aldus krachten Uw taak te verlichten. De Voorzitter zegt zeer erkentelijk te zijn voor de vriendelijke tot hem gerichte woorden, doch meent deze dank ook te moeten overdragen op de secretaris, met wiens medewerking de verschillende resultaten werden bereikt. 3. Notulen Op verzoek van wethouder Biemans worden de notulen der vorige vergadering op bladz.50 onder aange vuld met de woorden: "Wethouder Biemans verklaart 3omen"ol an tingeventueel bereid te zijn de voor de Zanddreef aan gewezen canada-bomen, ook elders b.v. aan de Moe- 1 renstraat te planten. Verkoop gemeente- Naar aanleiding van de aan het slot van bladz.53 der woning Scnoolstraat 16 notulen van de vorige vergadering voorkomende omschrijving dat Burgemeester en Wethouders gemach tigd zijn de woning Schoolstraat 16 te verkopen en daarbij naar omstandigheden te handelen, merkt het lid AAxlTS op dat deze machtiging aldus dient te worden geïnterpreteerd dat ten aanzien van de koper de woning niet als vrijkomend beschikbaar zal worden gesteld, tenzij de naam van de betrokken koper op de lijst van woningzoekenden mocht voorkomen, Met inachtneming van het vorenstaande worden de notulen der vorige vergadering hierna vastgesteld.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 75