-76- 4. Ingekomen stukken. Bijdrage in ramen- complex Amer-Centrale. a) De "bij K.B. van 30 December 1950 no.10 goed gekeurde verordening dd. 7 September 1950 op de beffing en invordering van precariorechten. b) Het bij K.B. van 14 November 1950* no.7 goedge keurde besluit dd. 7 September 1950 tot wijzi ging der verordening op de heffing van ver gunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein. c) Het bij K.B. van 14 November 1950» no.7 goed gekeurde besluit dd. 7 September 1950 tot wij ziging der verordening op de heffing van ver- lofsrecht voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein. d) Het door Gedeputeerde Staten bij besluit van 17 Januari 1951» G.no.49H4 goedgekeurde raads besluit dd. 28 November 1950 tot het aangaan in 1951 van kasgeldleningen tot een totaal bedrag van f.135*000, e) Afschrift van het besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 25 Januari 1951 waarbij met de N.V.Nederlandse Handel Mij voor het tijdvak 1 Februari - 1 Mei 1951 een kasgeldlening wordt aangegaan, groot f.100.000, f) Schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 10 Januari 19510 nr.697 betreffende nadere maat regelen nopens de bezoldiging van de secretaris, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke stand g) Verzoek van het Gemeentebestuur van De Wijk om adhaesie-betuiging aan een tot de minister van Binnenlandse Zaken gerichte motie inzake de afschaffing c.q. wijziging der Wegenbelasting h) lerzoek dd. 2 December 1950 van het Gemeente bestuur van Finsterwolde om adhaesie-betuiging aan een tot de Begering gericht protest tegen opheffing van de gemeenteraad en de benoeming van een Regeringscommissaris. i) Afwijzende beschikking van Gedeputeerde Staten dd. 27 December 1950, G nr.27844 Sb op het door het bestuur der Meisjesschool ingestelde beroep tegen het raadsbesluit dd. 24 December 1949 betreffende de vergoeding van de salarissen enz. van de aan die school verbonden vakonder wijzeressen. j) Het door Gedeputeerde Staten dd. 13 December 1950 G nr.49569 goedgekeurde raadsbesluit dd. 28 November 1950 tot vaststelling der ge meentelijke bouwcredietregeling. k) Circulaire dd. December 1950 van de Bedrijfs- raad voor het Bouwbedrijf inzake de geleide lijke verdeling van de bouwgelegenheid. De sub a t/m k genoemde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. l) Verzoek dd. 2 Januari 1951 van de afd. Noord- Brabant der Ver.van Nederlandse Gemeenten om een bijdrage van f.100,voor het in de Amer-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 76