-78- Bezoldiging wethouders p) Schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 25 Januari 1951, G nr.30129 met ontwerp-hesluit tot wij ziging van het Bezoldigingsvbesluit der Wethouders Met de voorgestelde wijziging gaat de raad zonder hoofdelijke stemming actoord. Rekening-cour an t-Boeren-q.) Schrijven van de Boerenleenbank waarin de debet- leenbank^ rente van de in rekening-courant in 1951 op te nemen gelden wordt verhoogd van 2>z "tot Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het betrokken raadsbesluit dd. 28 November 195° dienovereenkomstig te wijzigen (Bijlage no.83). 5. Classificatie-verordening Personele belasting. 6. Nota van aanmerkingen op Gemeentebegroting 1951. 7Herbenoeming H.Weterings als lid van het Burger lijk Armbestuur. 8. Toewijzing bouwvolume aan particulieren. Na bestudering en mondelinge toelichting van het door de secretaris uitgebrachte rapport in* zake een eventuele herziening van de classifi- catie-verordeing Personele belasting (bijlage no.84) is de raad van oordeel dat de classifi catie van deze gemeente in vergelijking met an dere gemeenten (soortgelijke) niet ongunstig is te noemen. Conform het rapport wordt daarom zondea^LOOfdelijke stemming besloten irqde bestaande toestand geen wijziging te brengen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten dd. 3 Januari 1951G nr.49614 te beantwoorden conform het in concept overgelegde schrijven dd. 2 Februari 1951» no.88. Na gehouden schriftelijke stemming -waarbij het lid Weterings zich van medestemmen onthoudt, wordt met algemene stemmen de heer H.Weterings herkozen als lid van het Burgerlijk Armbestuur. Be Voorzitter biedt de herbenoemde zijn geluk wensen aan, waarna de heer Weterings dank zegt voor het wederom in hem gestelde vertrouwen. De VOORZITTER zegt dat voor 1951 een bouwvolume is toegekend voor 20 woningen, waarvan er 1 dient bestemd te worden voor een ambtenaar van de P.N.E.M. Be navolgende personen hebben verklaard van de particuliere woningbouw gebruik te willen maken: 1. Ant.van Beek 2. C.van Aert 3. Chr.Nuiten 4. Fr.Voesenek 5. Mar.Peemen 6. Fr.Boot 7. Joh.Aarts 8. N.V.Bosdal 9» P.Joosen Weimersedreef 12 Burgstsedreef 8 Grintweg 7 Groenstraat 90 Groenstraat 82 Groenstraat 24 Groenstraat 7 Kettingdreef 4 Zanddreef 30 Derhalve 9 gegadigden, zodat voor de gemeente resteert 11 woningen. Aangezien het finantieel voordeliger zal zijn de woningen in blokken van 2 of 4 te bouwen, zal het gewenst zijn dat êên der aanvragen wordt uitgesteld tot het volgend jaar. Hiervoor komt op de eerste plaats in aan merking de laatst ingekomen aanvrage van P.Joosen, Zanddreef 30.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 78