Eerste inrichting v.g.l.o.meisjesschool Volgens vermeerdering van het aantal leerlingen is uitbreiding met twee lokalen weliswaar nodig; de wijze waarop deze uitbreiding op de voor de gemeente meest voordelige manier zal kunnen plaats hebben dient echter nader te worden bestudeerd en besproken. Te dien einde besluit de raad het Schoolbestuur in zijn eerstvolgende vergadering uit te nodigen. Op voorstel van de VOORZITTER wordt als gevolg hiervan tevens besloten de beslissing op het ver zoek tot de eerstvolgende vergadering aan te houden. 2e. Een verzoek dd. 20 November 1950 van het Be stuur der Meisjesschool om beschikbaarstelling van gelden voor de meubilering en eerste inrichting van 3 lokalen voor het voortgezet lager onderwijs. Be VOORZITTER deelt mede dat de Inspecteur van het lager onderwi„w onkundig bleek te zijn van dit ver zoek en zich niet zal verenigen met het aantaï en de soort der in een aan het verzoek gehechte ver langlijst opgesomde leermiddelen, enz. Enige door de Voorzitter genoemde leermiddelen doet het lid HURKS opmerken dat hiermede de behoef ten waarin onze bevolking leeft worden overschreden, waaraan het lid WETERINGS toevoegt dat deze luxe en overvloed ontevreden meisjes en huisvrouwen zal kweken. Het lid AARTS noemt deze methode een ongezonde opbouw. V/aar de termijn binnen welke op het verzoek moet zijn beslist op 20 Februari a.s. afloopt, wordt zonder hoofdelijke sterming besloten de gevraagde medewerking in principe te verlenen achter onder uitdrukkelijk voorbehoud dat het aantal en de soort der leermiddelen in overleg tussen het Gemeentebestuur het Schoolbestuur en de Inspecteur van het L.O. zal worden bepaald. 11. Vakonderwijzeres Be VOORZITTER licht toe dat een van het bestuur Meisjesschoolder Meisjeschool ingekomen hernieuwd verzoek om vergoeding van het salaris enz. van een aan die school verbonden vakonderwijzeres in de vakken K en U bij de Inspecteur van het Lager Onderwijs in zoverre genade zal vinden dat de vergoeding be perkt zal moeten blijven voor het onderwijs in vak U. Ter nader onderzoek wordt besloten de beslissing op dit verzoek tot een volgende vergadering aan te houden. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders ^Bijlage no.86) wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het voorschot ex art.101 der L.O.wet 1920 voer 1951 te bepalen? voor de jongensschool op f. 9512,25 voor de meisjesschool op f. 9157,50 (Bijlagen nos 87 en 88) l3* -3-e-z 01 dlf-Gemeen te- Eveneens wordt conform het voorstel van Burgemeester personeel. en Wethouders (Bijlage no.89) zonder hoofdelijke stemming beslotens le. tot het verlenen van een voorschot op het Uit— 12. Voorschot 1991 op vergoeding ex, art.101 der L.O. wet 1920. -80-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 80