Aan het begin van een nieuw jaar van werk zaamheid van Uwe raad zij het mij vergund een ogenblik het verloop der daadwerkelijke agendapun ten te onderbreken om stil te staan bij datgene wat in het bestaan onzer gemeente thans historie is geworden en bij datgene wat nog in de sluiers van de nabije toekomst is verborgen» Het is een prachtige gewoonte, welke gelei delijk bij de onderscheidene gemeenten in ons ge west is gegroeid om bij gelegenheid van de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar bij monde van de Voorzitter de gedachten nog eens terug te laten gaan en zich te bezinnen op de daden die in het afgelopen jaar zijn gesteld, teneinde enerzijds aandacht te kunnen schenken aan de fouten welke wellicht onbewust bij het dienen van de publieke zaak zijn gemaakt en daaruit de nodige lering te trekken en anderzijds om het vele goede te beoor delen en te bezien of wellicht verbeteringen nog n mogelijk zijn of verzuimen zijn ingeslopen. Maar niet alleen een terugblik op het afgelopen jaar is geleidelijk in de nieuwjaarsrede van de Voor zitter gebruik geworden, neen, ook het toekomstig beleid pleegt te worden aangeroerd. Het is geen zinloze phrase als men zegt "besturen is voor uitzien", en men zou nimmer op de qualificatie van B goed gemeentebeleid aanspraak mogen maken als burgemeester en wethouders zich bij de aanvang van het nieuwe jaar niet zouden hebben bezonnen op de plannen, welke zij in dat jaar tot uitvoe ring hopen te brengen of aan de raad ter beraad slaging en besluit wensen voor te leggen. In het raam van deze gedachte stel ik mij daarom voor nog eens in vogelvlucht het bestuurs jaar 1950 te doen passeren, doch ik mag dit niet doen *<h5ór U allen te hebben bedankt voor de harte— -62- 110 TULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VEA ,-ADERING VAN DE HAAD DER GEMEENTE PRINSEN BEEK, op 31 JANUARI 1951. Aanwezig zijn de ledens J.C.Biemans, J.Aarts, W.Baremans, J.Bastiaansen, A.J.Dikrnans, -i.J.C. HurksJ.Huijben, A.Komme, II.van Kosmeulen en H.Weterings. Afwezig wegens ziektes wethouder J.van Baal. Voorzitters PJ.A.Baetens, Burgemeester. Sec re tari sHAHui j h re ch t s Opening. De Voorzitter opent om 14^38 uur de vergadering met gebed en richt zich vervolgens met de vol gende rede tot de raads 2. Nieuwjaarsrede Mijne Heren; van de Voorzitter.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 62