-61- keringsbesluit 1950 (Bijlage no.90) 2e. tot van overeenkomstige toepassing verklaring van het Toelage-Besluit 1951 (Bijlage no.9l). 14. Centrale verwarming Zonder hoofdelijke stemming wordt "besloten mede- Meisjesschool. werking ex art.72 der L.O.wet 1920 te verlenen aan het Bestuur der bijzondere lagere meisjesschool door beschikbaarstelling van een bedrag, groot f.15700,voor de aanleg ener centrale verwarmings installatie in die school. (Bijlage no.92). 15. Rondvraag. Aansluitkosten op electr.net. tus s en-aanslui tingen 7. Op een desbetreffende vraag van het lid HURKS deelt de VOORZITTER mede dat bij de P.H.E.L. een regeling bestaat dat van tussenaansluitingen op het kabelnet een bijdrage ten bate van de verst wonende aangeslotene wordt gevraagd. Premie bouw midden- Het lid AARTS vraagt of de mogelijkheid bestaat standswoningen. Huisvesting. Huur aangekochte gronden. dat ook middenstandsv/oningen met een huuropbrengst van f.10,a f.12,per week kunnen worden ge bouwd. De VOORZITTER deelt hierop mede dat in 1952 een der gelijke regeling voor de bouw van middenstandswo ningen met premie te verwachten is. Momenteel is daarvoor nog geen financieringsregeling bekend. Het lid HUIJBEH memoreert de door het Gemeentebestuur aan Ant.Dirven en P.Schipperen gedane belofte dat zij uiterlijk 1 Januari 1951 Hun woningen zouden kunnen betrekken. De VOORZITTER antwoordt hierop dat de inlossing dezer belofte gestagneerd werd door het voor 1950 verwachte doch niet toegekende bouwvolume en belang hebbenden schriftelijk is bevestigd dat hurqaange- legenheid afhankelijk is van de afruil met de Jong. Het is spreker bekend dat deze afruil over 4 weken tot stand zal komen, waarna Dirven en Schipperen terstond geholpen zullen worden. Het lid DIKLANS zegt vernomen te hebben dajb de be trokken pachters de door de gemeente van Xruining aangekochte grond niet bereid zouden zijn af te staan. De VOORZITTER merkt naar aanleiding hiervan op dat Kruining de pachten inmiddels heeft opgezegd. Hu het aantal door de gemeente te bouwen woningen bekend is, kan worden nagegaan welk gedeelte zal moeten worden afgestaan. Het lid BASTIAAJJSEN zegt dat J.van Endschot —behou dens een klein strookje, bereid is afstand van het gepachte te doen. De VOORZITTER zegt zich daartoe met van Endschot in verbinding te zullen stellen en voegt hieraan tce dat alle overige gekochte grona pachtvrij is. Op een desbetreffende vraag van het lid DIKMANS deelt de Voorzitter mede dat R.Bastiaansen meer grondoppervlakte ontvangst dan hij aan de gemeente zal moeten afstaan. Op een vraag van het lid AARTS zegt de Voorzitter dat het in de bedoeling ligt zowel de St.Gertrudis-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 81