laan als het gedeelte Pasquêlaan - Beeksestraat zo spoedig mogelijk door te trekken, dit ten "behoeve van particuliere "bouwers en met het oog op een toekom stige v/iel erronde. Verbetering Gagel- Het lid VAST ROSMEULEN vraagt in hoeverre de betrokken donksestraat. eigenaren bereid gevonden zijn hun medewerking te verlenen bij de verbetering van de Gageldonksestraat, waarop de VOORZITTER mededeeld dat practisch geen enkele onvoorwaardelijke toestemming werd verkregen. Op grond van de Wegenwet staat de mogelijkheid open om ingeval van nalatigheid tot onderhoud door be trokkenen het onderhoud van de weg door de gemeente over te nemen, in welk geval de eigenaren een jaar lijkse bijdrage in de onderhoudskosten in de vorm van een recognitie kan worden opgelegd. Zulks moet echter bij raadsbesluit geschieden. Op voorstel van het lid WETERINGS wordt besloten belanghebbenden vooraf tegen deze maatregel te waarschuwen. Het lid BARELANS verzoekt maatregelen te willen tref fen tegen een te hoog opgroeiende haag bij Wild- hagen aan de Groenstraat, tengevolge waarvan de vei ligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht. Waar dit politiezaak is,zegt de VOORZITTER toe deze aangelegenheid door middel van de Rijkspolitie te zullen oplossen. Het lid BARSMANS wjjst verder op de belemmering van het uitzicht als gevolg van een bij Bart van Meer staand bokkenhok. Ook de Molenberg noemt spreker een verkeersobstacel De VOORZITTER zegt toe aan deze punten aandacht te zullen besteden. Bestrijding glad- Het lid BAREHANS vraagt verdei* in de toekomst betere heid wegen. en afdoende maatregelen te willen treffen ter be strijding van de gladheid der wegen. Ook hieromtrent zegt de VOORZITTER toe in de toe komst meer afdoende maatregelen te zullen treffen. Rijwielpad Niey.weer— De VOORZITTER deelt mede op een vergadering van de Terheijdenseweg. V.V.V. Baronie Breda verzocht te hebben te willen bevorderen dat ook het rijwielpad Nieuwveer-Ter— heijdenseweg in het algemeen rijwielpadenplan der V.V.V. zal worden opgenomen. De Rijkswaterstaat is echter blijkbaar beangst dat dan het rijwielverkeer de Rijksweg zal gaan kruisen inplaats van de onder de brug gelegen weg te volgen. Deze gemeente is geen lid van de V.V.V. Boven het normale contributiebedrag zou in de kosten van een eventueel aan 'te leggen rijwielpad gedurende 5 jaren een bijdrage gevraagd worden van f.200, per jaar. Wij kunnen op onze begroting echter geen posten uittrekken voor wegen gelegen op het grondgebied van de gemeente Terheijden. Het betrok" en Waterschap zou genegen zijn 10$ in de kosten bij te dragen. Op de vraag van de VOORZITTER of hier geen taak ligt voor de plaatselijke middenstand, deelt het lid AARTS mede dat de middenstand hiervoor wel gevoelig is, doch niet over de nodige middelen beschikt. Bovendien valt het profijt slechts op enkele be- -82- "1 a "Tl cVl P "hipP Qtc ■fQ-ffnn»

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 82