-85- Straatnaamaanduiding "Egelpad" Onteigeningsvergoeding C.Pranken. f) Verzoekschrift dd. 27 Februari 1951 van Kinderen Joosen, Zanddreef 30 alhier, om op heffing van de straatnaam "Egelpad". De VOORZITTER merkt op dat omtrent deze aange legenheid in de vorige vergadering reeds een afwijzende beslissing werd genomen. Op een desbetreffende vraag van het lid HUIJDEE deelt de Voorzitter mede dat meerdere parti culiere wegen zijn aangeduid. Op voorstel van het lid ÏÏURKS wordt zonder hoofdelijke stemming besloteh het reeds genomen besluit te handha ven en in de bestaande toestand geen wijziging te brengen. g) Verzoekschrift dd. 23 Februari 1951 van C. Franken, Overveldsestraat 21 te Prinsenbeek om oplossing van zijn noodgeval, waarin hij als oorlogsslachtoffer is komen te verkeren. De VOORZITTER geeft een uitvoerige uiteenzet ting omtrent deze aangelegenheid. Uit de door spreker voorgelezen dossierstukken blijkt dat adressant meermalen in de gelegenheid is ge weest de aangelegenheid op een voor hem zeer voordelige wijze op te,lossen; doch daartoe steeds weigerachtig bleek, zelfs nu de hypotheek houder zich bereid verklaarde hem een belang rijk gedeelte der nog verschuldigde hypotheek kwijt te schelden. Ha enige beraadslaging wordt hierna zonder hoofdelijke stemming besloten het adres voor kennisgeving aan te nemen. 3» Centrale verwarming in meisjesschool. 4» Uitbreiding enz. J ongensschool Ha toelichting door de VOORZITTER wordt conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming besloten medewer king ex art.72 der L.O.wet 1920 te verlenen aan het bestuur der bijzondere lagere meisjesschool te Prinsenbeek door beschikbaarstelling van een bedrag, groot f.6355>als aanvulling van het bij raadsbesluit van 31 Januari 1951 toegekende crediet ad f.15700,voor de aanleg ener cen trale verwarmingsinstallatie in die school, zodat het totaal daarvoor benodigd bedrag is te stellen op f.22055,(Sijlage no.93). In behandeling wordt genomen een verzoek dd. 17 Februari 1951 van het Bestuur der bijzondere lagere jongensschool om be schikbaars telling- van een bedrag, groot f.113065,62 voor de uit breiding enz. dier school. De VOORZITTER zegt dat overeenkomstig 's raads oeslissing van 31 Jan. j.l. het Schoolbestuur tot deze vergadering is uitgenodigd ter toe lichting en bespreking der ingezonden plannen. Het Schoolbestuur heeft hiertoe gemachtigd, de heer Lotstra, hoofd der jongensschool, ter ver gadering aanwezig. De Voorzitter stelt de raad in de gelegenheid omtrent het aanhangige agendapunt het woord te voeren. Als eerste maakt het lid HURKS van deze gele—

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 85