-89- 5. Beloning vakonder- wi.jzeres 6. Rondvraag. Leermiddelen meisjesschool, Het lid ilurks verlaat de vergadering. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming "besloten voor het jaar 1951 "te vergoeden de "beloning van Lucia C. van Zundert, vakonderwijzeres in vak u vrouwelijke handwerken, aan de bijzondere lagere meisjesschool te Prinsenbeek, ten bedrage van x g.90, f. 337}50 (Bijlage no.94). Op een desbetreffende vraag van het lid AARTS deelt de VOORZITTER mede dat Frans Boot voornemens in een woning te bouwen aan de Kapelstraat, naast de woning van van Hulten. De daartoe ontvangen plannen zijn inmiddels reeds ter beoordeling doorgezonden aan de Dienst Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht. Indien deze plannen geen doorgang mochten vinden raadt spreker bouwaanvragers aan -deze terstond in te trekken, zulks ter voorkoming van kosten. Het lid AARTS zegt dat het oorspronkelijk in de be doeling van Boot had gelegen te bouwen op de hoek Schoolstraat - St.Gertrudislaan, doch dat zulks volgens het uitbreidingsplan verboden zou zijn. Het lid Huijben verlaat de vergadering. Uit het hierna geraadpleegde uitbreidingsplan blijkt dat ter plaatse inderdaad een hiaat zal ontstaan. De raad is algemeen van oordeel dat een aaneenge sloten bebouwing het straatbeeld zal verfraaien, waarom de Voorzitter toezegt een wijziging van het plan met de ontwerper te zullen bespreken. Op een desbetreffende vraag van het lid AARTS,deelt de Voorzitter mede, dat het voor leermiddelen der meisjesschool benodigde crediet na overleg met Inspecteur dn Schoolbestuur is teruggebracht kunnen worden tot f.11700,en de betrokken begrotingswij ziging inmiddels reeds aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring is ingezonden. ol Tractie-materiaal Verkeersvei1igheid. Brandweerauto Op verzoek van het lid BAREL1ANS zullen so spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen dat de op de gemeente-vrachtwagen voorkomende gemeentenaam wordt gewijzigd in Prinsenbeek. Ook het vuilniswagentje zal een goede beurt krijgen. Het lid BARELIAHS wijst er verder op dat in de bocht bij van Loon van gemeentewege een paal is geplaatst, welke naar zijn mening een gevaar betekent voor het verkeer, temeer daar deze paal onlangs bijna aanleiding was tot een botsing tussen twee auto's. De VOORZITTER zegt dat de bewuste paal opzettelijk is geplaatst ter bescherming van voetgangers en voorna melijk schoolkinderen. Spreker ziet liever 3 auto's stuk dan 1 kind dood. Op een vraag van het lid AARTS wanneer de nieuwe auto verwacht kan worden en waar deze zal worden ondergebracht, deelt de Voorzitter mede, dat de af levering een weinig werd gestagneerd. Spreker zal de auto ter plaatse eerst zelf gaan bekijken. De a

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 89