-63- lijke wensen, welke ik persoonlijk van U allen mocht ontvangen. Ik hen hiervoor ten zeerste ,e erkentelijk en wens voor U persoonlijk en Uw ge zin, dat het nieuwe jaar zowel naar lichaam als geest, in Uw zakelijk en persoonlijk leven, zo voorspoedig moge zijn als menselijkerwijze U kan worden toebedacht. En thans, mijne heren, het jaar 1950 llejb een bang hart werd hst ingezet, omdat som- k- bere oorlogswolken zich aan de menselijke ge zichtseinder reeds vertoonden; wolken die gelukkig zijn overgedreven zonder hun onheilvolle last over het hoofd van het Nederlandse volk te hebben uitgestort. Twee blijde gebeurtenissen in de rangen van het gemeente-personeel gaven een aparte noot aan het jaar. De voorwerker P.v.Nijnatten en de arbeider, tevens chauffeur C.Baremans hebben met passende omlijsting hun 25-jarig ambtsjubileum gevierd. In de samenstelling van het gemeente- personeel kwam in het verslagjaar geen verande ring, hoewel met voldoening moet worden geconsta teerd, dat Uwe raad niet blind is gebleken in de beoflrdeling van de salarispositie der ambtenaren en arbeiders door met hamerslag ook op het per soneel van toepassing te verklaren de loonsverbe teringen welke door de regering voor het rijks personeel in het leven waren geroepen. Ik mag hier nog een woord van lof spreken voor de wijze waarop de Secretaris met zijn secretarie-perso neel en wethouder Biemans met zijn arbeiders onder vaak moeilijke omstandigheden enorm veel en ondankbaar werk hebben verricht. Diezelfde dank mag ik betuigen aan wethouder van Baal voor Lt de wijze waarop hij in voorkomende gelegenheden heeft vervangen. In totaal kwam de raad 9 in openbare verga- dering bijeen, waardoor werd voldaan aan de wette lijke eis van tenminste 6 vergaderingen per jaar. ALQEL35EN. Een van de eerste bestuursdaden van 1950 was de vaststelling van een 4-jarig urgentieplan, waardoor voor de zittingsduur van Uwe raad in in grote lijnen de totstandkoming van een aantal belangrijke projecten werd vastgesteld. Ik ben er trots op te kunnen verklaren, dat de in dit plan voor 1950 opgestelde projecten - met een enke le uitzondering waarover ik U straks nog zal spre ken - tot uitvoering zijn gekomen. OPENBARE VEILIGHEID. Nadat oorspronkelijk Uwe raad overhelde tot de mening, dat het doelmatiger en goedkoper zou zijn om de bestaande brandweerorganisatie te li quideren en aansluiting te zoeken bij de gemeente Breda, moest nadien deze gedachte worden prijs gegeven, omdat de gemeente Breda vanwege de op bouw van een luchtbeschermingsorganisatie voor eventuele oorlogmogelijkheid niet in staat zou zijn in geval van oorlog de service ook tot het

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 63