-91- NOTULEN VAN HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VERGA DERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK, OP 17 MAART 1951. Aanwezig" zijn de ledens J.van Baal, J.C.Biemans, J.Aarts, W.Bareraans, J.Bastiaansen, A.J.Dikmans, A.J.C.Hurks, J.Euijben, A.Romme, M.van Rosmeulen en H.Weterings. Voorzitters P.J.A.Baetens, burgemeester. Secretaris: H.A.Huijbrechts b 1. Opening- en notulen. De Voorzitter opent om 17*35 uur de vergadering met gebed. 1- De notulen der vorige vergadering worden onveran derd vastgesteld 2* Ingekomen stukken. Schrijven van Dr.Mol te Etten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaai waarin deze zijn mede- Viaduct Valdijk. werking en steun toezegt aan het door de raad tot 10I de Minister van Waterstaat gericht adres inzake de tunnelbouw aan wegkruising Valdijk- Snelver- keersweg 16. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Witwerk Burgemeesters- Vervolgens wordt de raad ter beoordeling en beslis- woningsing voorgelegd een tot Burgemeester en Wethouders gericht schrijven van het Schildersbedrijf "Gavo" alhier, inzake het witwerk der burgemeesterswoning. De Voorzitter geeft omtrent de gerezen kwestie een uitvoerige toelichting. Het lid AARTS merkt op dat de weergave van de Voor zitter niet in overeenstemming is met de inhoud van het adres. Spreker wijst ook op de gegeven garantie. De VOORZITTER antwoordt hierop dat besparing op de onderhoudspost destijds geboden was. Deze bespa ring kon worden verkregen indien het verfwerk met gebruikmaking van een verfspuit zou worden uitge voerd. Aangezien Gavo niet in het bezit was van een dergelijke spuit, is door de gemeente voor de aan koop daarvan een voorschot verleend van f.700, De hierna ingediende nota voor verricht verfwerk overtrof de overeengekomen prijs belangrijk. Ten slotte is een middenweg gevonden voor ongeveer f.200, Gavo ontkent dat zij verantwoordelijk is. 1 Uit een hunner door de Voorzitter voorgelezen schrij ven van Gavo aan de leverancier Jacob Martens te Amsterdam blijkt echter het tegendeel. Gavo erkent hierin namelijk dat de verf niet voldoet en stelt daarèm Martens aansprakelijk. Het lid AARTS merkt naar aanleiding hiervan op, dat -indien een firma kwestie heeft met een leveran cier, deze firma de feiten steeds zal verzwaren. De VOORZITTER zegt verder dat, ondanks de aange brachte bezuiniging, de gestelde garantie onaan getast bleef. Ware dit niet het geval geweest, dan zou spreker daarmede geen genoegen hebben genomen, Spreker zegt verder de indruk te hebben dat de firma Martens ook niet geheel brandschoon is. Gavo is echter aansprakelijk.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 91