-92- Het lid WETERINGS stelt voor Gavo te adviseren de zaak in handen te geven van de Bond van Schilders patroons, waarop de VOORZITTER antwoordt dat zulks weinig effect zal sorteren, aangezien de firma Martens als de voornaamste verfleverancier in den lande wordt beschouwd. Het lid HURKS kan zich met het door de Voorzitter ingenomen standpunt verenigen. Na enige beraadslaging wordt zonder hoofdelijke stemming besloten te trachten met Gavo een minne lijke schikking te treffen, waartoe deze firma tot een bespreking in het College van Burgemeester en V/et houders zal worden uitgenodigd. Indien geen min nelijke oplossing mocht worden verkregen, worden Burgemeester en Wethouders bij deze gemachtigd eventueel een procedure in te stellen. Uitbreiding enz. Hierna wordt opnieuw in behandeling genomen het Jongensschooldoor het bestuur der bijzondere lagere jongensschool ingediend verzoek om medèwerking ex art.72 der L.O.wet 1920 tot uitbreiding enz. dier school. Be VOORZITTER deelt mede dat de in de vorige verga dering benoemde commissie intussen een bespreking heeft gehad met de 3ouwkundig Inspecteur in Ben Haag. Spreker geeft vervolgens het woord aan het lid VAN ROSMEULEN. Beze geeft een uitvoerig relaas van de gevoerde besprekingen met als resultaat dat genoemde Inspecteur grotendeels met het voorge stelde wijzigingsplan accoord is gegaan, hetgeen voor de gemeente een bezuiniging betekent van niet minder dan f.27000, Het andere commissieli^d HURKS voegt hieraan toe dat het de Inspecteur ten zeerste bevreemdde dat het door het Schoolbestuur ingediende plan niet in overleg met het Gemeentebestuur was opgesteld. Het lid HURKS heeft de Inspecteur daarop toegelicht dat zelfs enkele leden van het Schoolbestuur zelf van de plannen onkundig zijn. Na een technische en financiële beschouwing stelt spreker voor aan het verzoek in beginsel medewerking te verlenen, echter uitsluitend met inachtneming van de voorgestelde bezuinigingen, waarvoor door de commissie gevochten is. Be VOORZITTER merkt nog op, dat het ingediende plan slechts door de architect was opgesteld en derhalve vooraf niet door de Bouwkundig Inspecteur was ge reed gemaakt. Bovendien is het plan niet goedgekeurd door de Bienst Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht. Het zal in deze vorm ook niet goedgekeurd worden, aangezien het o.a. niet aan de eisen der bouwverordening vol doet. Spreker stelt zich voor de werkzaamheden, tevens uit bezuinigingsoogpunt in eigen beheer en toezicht uit te voeren, zoals dit ook bij de uitbreiding der meisjesschool geschiedt. Het lid HUIJBEN merkt nog op dat -indien de centrale verwarming in afwijking van het oorspronkelijke plan- met cokes zal worden gestookt, erjf{ een extra arbeidskracht zal moeten worden aangesteld. Spreker verwacht dat de kosten daarvan die van de bezuini gingen op oliestook, zullen te niet doen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 92