8 mi 1931. f -95- •nervoets Ee bij K.B. van 14 Maart 1951, no.13 goedgekeur de verordening tot heffing van 150 opcenten op de hoofdsom der personele belasting over het belastingjaar 1951/52. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Verzoekschrift van P.Schalk, Mastlanddreef 3, en anderen om verbetering van de waterloop via de Welmersedreef naar de polder Weimerën. Aangezien de nodige voorzieningen intussen reeds ten getroffen, wordt zondër hoofdelijk ,oniorro het voorste" jesloten aan het R.E.Kerkbestuur te Prinsenbeek et NOTULEN VAN HIT BEHANEELBE III BE OPENBARE VERGADE RING YAN EE RAAD EER GEMEENTE PRINSENBEEK, OP Aanwezig zijn de leden: J.van Baal, J.C.Biemans, J.Aarts, W.Baremans, u .3as u j.aaiis onn B ik. iansAJ nurks*J j.j.ui j 0 en ....van Ro. reu.len en H.Weteri.gs Afwezig met kennisgeving: A.Romme. Yoorzitter: P.J.d.Baetens, burgemeester. Secretaris: K.A.ÏÏuijbrechts 1. Ovinia,; n'. notulen. 2. Ingekomen stuken, - - - ie or oni .r -n X \J O JL. lan 3. c 0 r kar1E 1 Be Yoorzitter opent orr gebed 1P uur de vergadering met Ee notulen der vorige vergadering .orden onveran derd vastgesteld. a) vie. ke errnn jesloten ook dit voor kor geving schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 21 Maart 0.no.4940 houdende bemerking l cwi >- i J-O ven De/ro- enove re enkonis 11 tingswijziging 1950 no.33. wordt besloten tot intrekking van het onderhavi ge besluit en de betrokken raming over te bren gen naar begrotingswijziging no.3 van de dienst 1951. 2£ d) Verzoekschrift dd. 10 April 1951 van J.Bervoets, Steenak .erstraat 3 te Prinsenbeek om toekenning van premie voor woningsplitsing. Ccnfor^ het voorst. 1 van Burgemeester r. Wet .ouder- or^t zonder hoofdelijke stemming besloten beschikbaar te stellen een premie van 60/ van f.4200,of f.2520, waarvan te dragon door het .ijl. 7/' f.1390,-- en door de gemeente 1/4 f.630 1* R r, 0 -ctv,C s houd ers (Bi.i -fc. w ilv o.99J van Burgemeester en Wet- N •"ordt na xng en toed i na enige bespre- jke stemming i xJ iibüo. U'C X jjXk.Vi. X U .liUXAAjtj ratis een stukje gemeente r: ld gelegen op de W WiiU. 3 hoek Kapelstraat - Paspuélaan over te dragen, ~T C' V"! ve v n ie boi canej daaromheen aan te brengen plantsoen zal door ie gemeente worden aangelegd en onderhouden. M

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 95