-96- tel voor ver- t, ruling lx. -\.xor .lx, -j- kosten dér - '..h Sonder hoofdelijke stemming wordt verder besloten, iet bedrar der vergoeding ex art. 101 owr -_v^_ •- t te stellen voor de Jongensschool oo ^34 1/3 2 lagere scholen over ITT-O f.24,75 f.9512,25 en voor de Meisjesschool op 370 x f.24,75 f.9157,50, :r het bedrag d /oor vergoeding in aanmerking komende kosten resp. op f.6439,45 en f.7728,71. (Bijlagen nos.100 en 101 n] l-"»esvoi-orde- Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders - w - - - vnrjlage 110.102) wordt zonder hoofdelijke stemming lage nc 5). i'nnric k' 1 1: w .1- q"f*. ""oo 4- Eveneens Wethouder wijziging der leges-verordening (Bij- "oorstel van Burgemeester en orm he 10lage no.104) wo] rlt tp- 0 in o C dl 6 Rrkor.lng-soururt ove re e nkoms t B ank van een terzake reeds eerder genomen besluit zonder hoofdelijke stemming besloten tot het instellen van een éénrichtingsverkeer en wachtverbod in de schoolstraat (Bijloge no.105). Be Voorzitter wijst op de moeilijkheden welke sinds v .he; .Gemeenten. enige tijd Indien nis op de geldma; 0: onmiddellijk voorzieningen werden getrof- ien, zou de gemeente binnen afzienbare tijd genood- zaa-1 zijn haar betalingen te staken, ha diverse ver- geefse pogingen bestaat thans de gelegenheid onder zeer voordelige voorwaarden bij de ïï.V. Bank voor "ederlandse Gemeenten een rekening-courant te openen. Ter aanvulling op het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage xio.106) kan spreker thans mede delen dat genoemde Bank bereid is gevonden een crediet in rekening-courant beschikbaar te stellen voor de maanden Mei en Juni 1951 van f.400.000, er. voor de maanden Juli t/m December 1~51 van f .100.000, De raad kan zich hiermede zonder hoofdelijke stemming verenigen (bijlagen nos.107 en 108). bubsidle salaris Ma^tschqr-el ijk Wefkster. xt de Voorzitter een toelichting heeft gegeven ibl C*>bi Cil op het terzake öedane voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage no.109) wordt zonder hoofdelijke ing besloten in het salaris enz. der Maatschappe lijk Werkster voor het jaar 1951 een bijdrage te verlenen van 25;'. erl3Xifting_ critni nings- Conform net voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage no.110) wordt vervolgens zonder hoofdelijke X o - %J- - rmijn der onbewoon- termljn ^nbav/oonbear .nhaar.g•■on.uifc>cn. stemming besloten de ontruimingste baar verklaarde woningen Overveldsestraat 5 en Vianen- dreef 6 met één jaar, derhalve tot 28 Mei lcc;2 te verlengen (Bijlagen nos.lll en 112). ContrSle or hot ;,olie- Overeenkomstig Ie aanschrijving van Gedeputeerde Staten lijk beheer rekenplich- dd. 21 Maart 1951 i.v.n. de wet van 13 December 1950, tige ambtenaren. 3tbl.no.K.575 wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten tot vaststelling van rerelen aangaande de controle op het geldelijk beheer van ambtenaren dezer gemeente (Bijlagen nos.113 en 114)* 10. .^unleg te.axlsbaan. In behandeling wordt genomen een van een 10 tal in woners ingekomen verzoek om aanleg door- en op Vaa+.a - - -.f j w WV W - w y .10 f Rn "H O 1 n U

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 96