-99- NOTULEN VAK HET BEHANDELDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAK DE RAAD DER GEMEENTE PRINSENBEEK, OP 17 JULI 1951. Aanwezig zijn de leden: J.van Baal, J.C.Biemans, J.Aarts, W.Baremans, J.Basti- aansen, A.J.Dikmans, A.J.C.Hurks, J.Huijben, A.Romme, H.van Rosmeulen en H.Meterings Opening' aanwijzing voorstem mer en vaststelling notulen. Ingekomen stukken Plaatsing leerlingen op B.L.O. schoo 1 Voorzitter: P.J.A.Baetens. Secretaris: H.A.ïïuijbrechts. De Voorzitter opent om 18 uur de vergadering met gebed. Wethouder van Baal wordt bij loting tot voorstemmer aangewezen. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd vastgesteld a) Het bij K.B. van 16 Juni 1951» no.7 goedgekeurde raadsbesluit dd. 8 I«Tei 1951 tot wijziging der legesverordening b) De door Ged.Staten goedgekeurd; raadsbesluiten dd. 8 Mei 1951 houdende de verlenging met één jaar van de termijn tot ontruiming der onbewoonbaar verklaarde Troningen Overveldsestraat 5 en Vianen- dreef 16 De sub a en b genoemde stukken worden voor kennis geving aangenomen. c) Verzoekschrift dd. 24 Mei 1951 van P.Joosen, Zand- dreef 50 om beschikbaarstelling van bouwvolume. De Voorzitter licht toe dat adressant inmiddels in de gelegenheid is gekomen zonder bezwaar van het gemeentelijk bouwvolume te bouwen met gebruik making van de financieringsregeling wederopbouw boerderijen. Het stuk wordt verder voor kennis geving aangenomen. d) Verslag van de vergadering dd. 15 Maart 1951 van de Raad van Bestuur der Instelling ter behartiging van de belangen van zwakzinnigen in Breda en om geving', uit welk verslag blijkt dat de heer Lotstra, hoofd der jongensschool alhier, de plaatsing op de B.L.O. school van daarvoor in aanmerking komende leerlingen stagneert, ten einde het gemiddeld aan tal leerlingen zijner school zodanig op te voeren, dat het getal aan zijn school verbonden onder wijzers naar verhouding kan worden verhoogd. De raad spreekt zijn grote verontwaardiging over deze handelwijze uit. De kinderen worden hiervan de dupe, met het gevolg dat zij uiteindelijk ten laste van de maatschappij zullen komen. Uit de verdere besprekingen blijkt dat de ouders der leerlingen door Lotstra, in combinatie met de schoolarts en de maatschappelijk "werkster verkeerd worden ingelicht. Het lid VAK ROSMEULEN stelt namens zijn fractie voor maatregelen tegen deze handelwijze te nemen. Het lid HÜRKS zegt er van overtuigd te zijn dat de leerlingen op de B.L.O. school een goede oplei ding krijgen en noemt het een sociale plicht van de gemeente tegen dit euvel met klem op te treden

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 99