-100- en de door de vorige spreker genoemde maatregelen terstond te nemen. Het lid DIKMANS zegt dat de kinderen worden opge offerd in het "belang der onderwijzers. Het lid ÏÏURKS sugereert het geval rechtstreeks aan de Minister voor te leggen. Op een desbetreffende vraag van het lid WETERIRGS zegt het lid DIKMANS er ten volle van overtuigd te zijn dat Lotstra de schoolarts in deze beinvloedfc. De VOORZITTER voegt hieraan toe dat de schoolarts niet sympathiek tegenover het B.I.O. staat, waarom hij het wenselijker zou achten dat Dr.Bijl de kinde ren test. Na verdere beraadslaging en bespreking wordt ten slotte het navolgende door het lid VAN ROSMEULEN namens zijn fractie gedane voorstel zonder hoofde lijke stemming aangenomens "Wij stellen de raad voor de schoolarts te verzoeken om van zijn onderzoek de namen van de achterlijke kinderen aan het Gemeente bestuur bekend te maken, opdat het Gemeentebestuur de ouders daarovan in kennis kan stellen, welke dan zelf met de hulp van dat bestuur de nodige maatre gelen kunnen treffen tot plaatsing van hun kind op een B.L.O. school." Bijdrage in kosten vrij- e) Verzoekschrift dd. 11 Maart 1951 van A.Hermans, willige beschikbaarstel- Hooglaarsestraat 5, om een bijdrage in de kosten ling woonruimte door A. verbonden aan de vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage 139) wordt besloten een tege moetkoming te verlenen van maotimum f.400, onder voorwa.rde dat het Rijk in deze kosten een bijdrage verleent van 75;'' (Bijlage 120 Op verzoek van het lid AARTS zal de sub 2 gestelde voorwaarde zodanig worden geïnterpreteerd dat in de door de verbouwing verkregen toestand ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders wijziging zal mogen worden gebracht, zodra van woningnood geen sprake meer zal zijn. Adressant zal dienovereenkomstig worden ingelicht. f) Verzoek dd. 21 Mei 1951 van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer "De Baronie van Breda" om toe treding als lid. Het lid AARTS acht het verkeerd dat we ons teveel localiseren en stelt daarom voor het benodigde bedrag, gebaseerd op 3 cent per inwo ner op de begroting uit te trekken. Het lid HÜRKS merkt op dat een reeds eerder gedaan verzoek werd afge?/ezen op grond dat de gemeente niet in het rijwielplan was opgenomen. Desondanks kan hij zich tloans met het voorstel Aarts verenigen. Zonder hoofdelijke stem ing worden aldus besloten. g) Verzoek dd. 21 Mei 1/51 van het Ministerie van Onder lijs, Kunsten en Wetenschappen, om een gemeentelijke bijdrage in de restauratie-kosten van de Poorttoren Gageldonk. De Voorzitter licht toe dat het thans voorgelegde financieringsplan uitsluitend de restauratie van de Poorttoren als monument betreft, in tegenstelling met een eerder ingediend plan volgens hetwelk de eige naar met de restauratie ook persoonlijk gebaat zou Lidmaatschap Streek y.y.V. "De Baronie van Breda" restauratie Poorttoren Gageldonk.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 100