-64- grondgebied van Prinsenbeek uit te strekken. Zodoende zou voor oorlogstijd door deze gemeente een eigen brandweerorganisatie moeten worden opgebouwd, hetgeen finantieel op te grote bezwa ren moest stuiten. Derhalve is besloten de be staande brandweermaterialen door nieuwe te ver vangen om de bestaande organisatie op verant woord peil te brengen. De aankoop van een grote hoeveelheid slangenmeteriaal waardoor de beschik bare lengte tot bijna 900 li werd opgevoerd, de aankoop van een nieuwe motorspuit, tevens man- schappenwagen en daarnaast de uitbreiding en vernieuwing van een hoeveelheidnhulpmateriaal vormden ten deze een stap in de goede richting. De nieuwe spuit met een capaciteit van 2500 L per minuut (de oude spuit slechts 800 L) zal zeer binnen kort worden afgeleverd. Omtrent de organisatie der politie, welke al om in den lande nogal enige deining heeft ver oorzaakt kan niet veel bijzonders worden mee gedeeld, daar het bekende rapport van de Commis sie Langemeijer inzake het politie-'vraagstuk nog geen practische resultaten heeft afgeworpen. Het laat zich echter voorzien, dat Prinsenbeek rijks-politie gemeente zal blijven, zij het dan dat de zeggenschap en bevoegdheid van de burge meester op dit stuk zullen worden uitgebreid. VOLKSGEZONDHEID De bevolking bleef in het jaar 1950 bespaard voor epidemi'ên en besmettelijke ziekten van ern stige aard. De inentingstoestand tegen pokken is bevredigend te noemen, alleen het diphterie* gevaar is toegenomen en in verband daarmede wordt de inenting daartgen urgent. De bevolking is dit inmiddels onder de aandacht gebracht. Een belangrijk initiatief werd ontplooid door de totale doorlichting der bevolking op t.b.c. Ondanks het vrijwilligheidskarakter dezer door lichting en ondanks de gevraagde kostenbijdrage van f.1,per persoon heeft 91$ «Ier bevolking aan het onderzoek deelgenomen. Dit steekt uiterst gunstig af ten opzichte van de resultaten in de meeste gemeenten. Het stemt tot vreugde dat geen ernstige onbekende gevallen van t.b.c. aan het licht kwamen. Zoveel mogelijk is ge lijktijdig de zgn. BCG-vaccinatie toegepast waardoor een bepaalde immunisatie tegen t.b.c. bij de betrokken personen is verkregen. De Schoolartsendienst zette in toenemende mate zijn nuttig werk voort. Het blijkt dat de bevol king alom begrip en waardering voor dit insti tuut begint te krijgen. Hog moet worden gewezen op vrij veelvuldig geconstateerde gevallen van vervuiling van kin deren door onvoldoende zorg der moeders, slecht onderhoud van nagels en gebit en een nog steeds slechte voedingstoestand bij veel kinderen, welk laatste de schoolarts aan eenzijdige voe ding tengevolge van onvoldoende kookkennis der moeders meent te moeten toeschrijven.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 64