-101- 3» Eervol ontslag ae.n J.Sterkens als ambtenaar van de bur ge rl i ,1 ke s t and 4- Begrotingswij zi- ging 1951, no5 zijn geweest. Spreker pleit vervolgens voor het behoud van dit monument. Burgemeester en Wethouders stellen dan ook voor met een ruimer hart tegen het geval aan te kijken. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna besloten een gemeentelijke bijdr ge te verlenen van maximum 12-|-0 van f.15000,-- is f.1875, Conform het voorstel van Burgemeester en '«Vethouders (Bijlage 12l) wordt aan de heer J.Sterkens overeen komstig diens verzoek met ingang van 1. Juli 1951 eervol ontslag verleend als ambtenaar van de burger lijke stand dezer gemeente (Bijlage no.122} Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot vast stelling der begrotingswijziging 1951j nr.5« Op ver zoek van het lid AARTS geeft de secretaris een toe lichting omtrent de daarin voorkomende ontvangpost volgno.l83a Gewetensgelden" 5 Verorde nine; aan gifte waterpokken Wijziging Algemene politieve rord ening 7Vaststelling verme- nigvuldigingsci jf er schoolgeld 1951^52. Wijziging gemeente lijke bouwcrediet- regeling. ContrOleregeling Conform het voox-stel van Burgemeester en 'Wethouders (Bijlage no.123) wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot vaststelling ener verordening op de aangifteplicht van waterpokken (Bijlage no.124). Eveneens conform het voorstel van Burgemeester en Y/ethouders wordt zonder hoofdelijke stemming beslo ten tot vaststelling der 6e wijziging der Algemene Politieverordening (Bijlage no.125). Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens besloten het vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld, over het schoolgeldjaar 1951/52 vast te stellen op twee (Bijlage no.126). Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage no.127) wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot wijziging der gemeentelijke bouwcre- dietregeling (Bijlage no.128). Na toelichting door de Voorzitter wordt conform het naren. rekenplichtige ambte-voorst el van Burgemeester en 'Wethouders (Bijlage no. 129) zonder hoofdelijke stemming besloten tot her nieuwde vaststelling van een contröle-regeling op de rekenplichtige ambtenaren der gemeente (Bijlage no. 130). 10. Vacantie gratifica tie gemeente-perso- neel. 11. Crediet voor aanleg St.Gertrudislaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voor stel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage no.131) besloten voor het jaar 1951 aan het gemeente-perso neel overeenkomstig de Rijksregeling een vacantie- toelage te verstrekken. (Bijlage no.132). Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders (Bijlage no.133) besluit de raad zonder hoofdelijke stemming een orediet van f.l3150>25 beschikbaar te stellen voor de aanleg der St.Gertrudislaan. Na enige beraadslaging wordt verder besloten bij wijze van proef de klinkers in te straten, vóórdat ter plaatse met de woningbouw wordt aangevangen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 101