-10 3- 14* Benoeming lid Y.oning- noodcommir.sie (w.v.Opstal) 15AanDieding G eme ent e- rekening 19 50» 16 Rondvraag', Handwijzer A.EVV.3. Tarief ledigen "beer putten. Waterloop bi.j Pasqué- laan. Uitvoerig licht de VOORZITTER toe om welke reden het nodig wordt geacht van de adspirant-houwers de storting van een waarborgsom te eisen. Op de hierna door diverse leden gestelde vragen antwoordt de VOORZITTER, dat de gestorte waarborgsom nimmer aan de gemeente zal vervallen, indien van serieuze plannen der candidaten blijkt en deze niet uitslui tend afstuiten op financieringsmeeilijkheid Met overma ht zal steeds rekening- worden gehouden. Ha beraadslaging wordt ten slotte zonder hoofdelijke stemming beslotens a) het bedrag der te storten waarborgsom te bepalen op f.250, b) dè aspirant-bouwers tot 15 Augustus a.s. in de gelegenheid te stellen te beslissen omtrent het al of niet gebruik maken van het voor 1$51 be schikbaar gesteld bouwvolume; c) betrokkenen omtrent deze aangelegenheid uitvoe rig en mondeling in te lichten, waartoe zij in het College van Burgemeester en Wethouders zul len worden opgeroepen. Ter voorziening in de vacature C.L.Kruining, wordt door Burgemeester en Wethouders als lid der Woning noodcommissie voorgesteld: W. van Opstal, Steen- akkerstraat 6 te Prinsenbeek (Bijlage 110.136). Uit de hierna gehouden schriftelijke stemming blijkt dat «7.van Opstal voornoemd met algemene steimen is gekozen tot lid der Woningnoodcommissie. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wet houders zal de commissie voor financiën worden uit genodigd op een nader te bepalen tijdstip tot onder zoek der rekening 1950 over te gaan en daarvan bij de vaststelling aan de raad rapport uit te brengen. Het lid AARTS vraagt wanneer de plaatsing van de handwijzer op de Markt mag worden verwacht. De VOORZITTER antwoordt hierop dat de plaatsing werd gestagneerd omdat de A.ÏÏ..7.B. eerst aandacht moest besteden aan de uitvoering van het rijwielplan. Spreker verwacht dat de plaatsing spoedig zijn be slag zal krijgen. De gemeente zal vermoedelijk een bijdrage in de kosten moeten betalen. Op verzoek van het lid AARTS zal in de "Klok" een meer duidelijke omschrijving omtrent het tarief voor het ledigen van beerputten worden geplaatst. -iet lid DIKT/LARS dringt aan op verbetering in de onhoudbare toestand als gevolg van de waterloop aan d( Pasquélaan. De V00RZj.1TLR zegt hierop dat deze verbetering op het urgentieplan 1951 staat, doch dat de investe- rings-stop de uitvoering van het plan belemmert. Spreker voegt hieraan toe dat de verbetering van de waterloop als onderdeel van de woning-exploitant ie ter goedkeuring aan het Departement is ingezonden. Deze goedkeuring zal dan indirect ook de verlegging van de waterloop inhouden. Zodra de goedkeuring is verkregen zullen Burgemeester

Raadsnotulen en jaarverslagen

Prinsenbeek - Notulen van de gemeenteraad | 1951 | | pagina 103